5 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Projekt „Siła Przedsiębiorczości"

ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z FDS Michał Krempa rozpoczynają na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu „Siła Przedsiębiorczości” w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020, na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Okres realizacji projektu: od: 1 lutego 2020 roku do 30 września 2021 roku

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Grupa docelowa: 

 • osoby bezrobotne, bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,
 • są  bezrobotnymi mężczyznami w wieku 30-49 lat.

oraz

rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, którzy chcą odejść z rolnictwa, a ich gospodarstwa nie przekraczają 2 hektarów przeliczeniowych,

oraz

bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie, zamieszkujący na terenie woj. podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), nieposiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Plakat - Siła Przedsiębiorczości - rekrutacja.jpeg

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 60 Kobiet i 30 Mężczyzn bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wielu 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu woj. podkarpackiego, zmierzająca do podjęcia działalności i wzrostu liczby nowoutworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw oraz utworzenie 75 nowych miejsc pracy na terenie województwa podkarpackiego do 30 września 2021 roku.

Główne rezultaty: utworzenie 75 miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 • przeprowadzenie szkoleń grupowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 90 Uczestników i Uczestniczek projektu w celu nabycia kompetencji z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej  (realizacja szkoleń w podziale na 9 grup szkoleniowych po 10 Uczestników, Uczestniczek projektu w wymiarze 48 godzin zegarowych na jedną grupę szkoleniową),
 • udzielenie bezzwrotnej dotacji w kwocie stawki jednostkowej 23050,00 złotych na podjęcie działalności gospodarczej,
 • przyznanie wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy w kwocie netto 2400,00 złotych miesięcznie dla 75 Uczestników/Uczestniczek.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 678 499,00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 3 976 724,15 PLN

Rekrutacja do projektu: maj/czerwiec 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:
ul. Sienkiewicza 1/34, 39-300 Mielec
budynek Papillon, III piętro
Anna Pawlos – Kierownik projektu
Tel. 511 059 713

DOKUMENTY DO POBRANIA PONIŻEJ:

Dokumentacja rekrutacyjna 24.05.2020 r.:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrob niezarejestr
Załącznik nr 3 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo
Załącznik nr 4 Oświadczenie Kandydata o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie
Załącznik nr 5 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 7 Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testu kompetencji
Załącznik nr 8 Oświadczenie status osoby z niepełnosprawnościami
Załącznik nr 9 Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego posiadającego co najmniej 3 dzieci do 18 lat
Załącznik nr 10 Deklaracja udziału w projekcie
Załącznik nr 11 Oświadczenie Uczestnika Uczestniczki projektu

Wsparcie finansowe 24.05.2020 r.:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Załącznik nr 1 Wzór Biznesplanu
Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej Biznesplanu
Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej Biznesplanu
Załącznik nr 4 Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis
Załącznik nr 5 Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu
Załącznik nr 6 Umowa dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej
Załącznik nr 7 Umowa na udzielenie finansowego wsparcia pomostowego
Regulamin – prac KOW

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 03-06-2020 13:36