21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NULL

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1,
37-700 Przemyśl


Telefon: (16) 678-68-20
Faks: (16) 678-64-49

e-mail:
Strona www: www.przemysl.pl


NIP 795-231-95-92 (dla podmiotu: Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, Przemyśl)
 

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Przemyślu
obowiązujące od 1 marca 2014 r.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

62 1560 0013 2787 7120 6000 0004   Getin Noble Bank S.A.
________________________________________


Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów i opłata targowa:

35 1560 0013 2787 7120 6000 0005   Getin Noble Bank S.A.

 

________________________________________

Dochody gminy:

89 1560 0013 2787 7120 6000 0003   Getin Noble Bank S.A.


Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy,
• trwałego zarządu gminy,
• opłaty skarbowej,
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej;
• usług geodezyjnych i kartograficznych
• dzierżawy gruntów i lokali gminy,
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
• opłat komunikacyjnych,
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
• za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• za usunięcie drzew i krzewów,
• opłaty za wydanie karty wędkarskiej,
• dotacje celowe dla gminy i powiatu na zadania bieżące wynikające z porozumień (umów),
• opłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych.

________________________________________

Dochody Skarbu Państwa:

78 1560 0013 2787 7120 6000 0007  Getin Noble Bank S.A.

Na rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
• trwałego zarządu Skarbu Państwa,
• dzierżawy gruntów i lokali Skarbu Państwa,
• wykupu lokalu mieszkalnego, użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa,
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa;
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
• udostępnienia danych osobowych.

________________________________________

Podstawowy rachunek bankowy (ORGAN)

46 1560 0013 2787 7120 6000 0001   Getin Noble Bank S.A.


Na rachunku bankowym są gromadzone środki:
• Dochody Miasta Przemyśla, w tym:
- środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe,
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
• Subwencja ogólna,
• Dotacje celowe z budżetu państwa,
• Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
• Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz z budżetu Unii Europejskiej pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego,

________________________________________

Rachunek sum depozytowych:
- wadia

08 1560 0013 2787 7120 6000 0006   Getin Noble Bank S.A.
________________________________________

Rachunek wydatków:

19 1560 0013 2787 7120 6000 0002   Getin Noble Bank S.A.
________________________________________

 

Informujemy również, że od dnia 1 marca 2014 r. wpłat  na właściwe konta  Gminy Miejskiej Przemyśl  dokonywać można bez żadnych dodatkowych opłat w:
Punkcie Obsługi Klienta Getin Noble Bank S.A. przy  ul. 3-Maja 14
• wszystkich agencjach Monetia Sp. z o.o. na terenie miasta Przemyśla (Partner Getin Noble Bank S.A.)
                                    ul. Sportowa 3,
                                    ul. Rokitniańska 4,
                                    ul. Kopernika 58,                         
                                    ul. Słowackiego 4 

      * adresy w/w placówek mogą ulec zmianie

Opublikował:  | Data publikacji: 13-08-2007 10:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-03-2014 15:07