0 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Urząd Pracy ogłasza nabory wniosków związanych z Tarczą antykryzysową COVID-19

Od jutra, 22 kwietnia, do 5 maja Powiatowy Urząd Pracy będzie przyjmował wnioski o udzielenie dofinansowań wynikających z Tarczy antykryzysowej COVID-19 w trzech obszarach: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych. Szczegóły naborów znajdą państwo poniżej.

tarcza antykryzysowa baner.jpeg

Tarcza antykryzysowa COVID-19 - DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Dyrektor Powiatowego  Urzędu Pracy w Przemyślu  ogłasza w okresie od dnia 22.04.2020r. do 5.05.2020r. nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanych na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem", powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy.


SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY UBIEGANIU SIĘ O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEN PRACOWNIKÓW

Wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Aby uzyskać dofinansowanie przedsiębiorca powinien złożyć:

 • Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz z załącznikami:
 • Załącznik nr 1 do Wniosku – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne w powodu COVID-19.
 • Załącznik nr 2 do Wniosku – Umowa o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz z wypełnionym Oświadczeniem o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane oraz podpisaną Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.
 • Załącznik nr 3 do Wniosku  – Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń.

Załącznik nr 3 zawiera 3 kalkulatory:

 1. Kalkulator spadku obrotów,
 2. Kalkulator dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek dotyczący umów o pracę,
 3. Kalkulator dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek dotyczący umów innych niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia.

Uwaga! :

 • Należy wpisywaćnumer PESEL pracowników;
 • w kolumnie „Czy wiek pracownika nie przekracza 30 lat?” wartość 0- dla osób o wieku do 30 lat a wartość 1 - dla osób o wieku 30 lat i więcej;
 • zapis w kolumnie „Czy pracownik jest objętyzwolnieniem ze składek ZUS?” powinien być spójny ze złożonym we wniosku zamiarem ubiegania się o wymienione zwolnienie.


Aby uzyskać dofinansowanie należy prawidłowo wypełnione i podpisane wszystkie dokumenty tj. wniosek, dwa egzemplarze umowy oraz wszystkie wymagane załączniki złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu:

 

1. elektronicznie, poprzez portal praca.gov.pl  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub

2. przesyłając tradycyjną pocztą na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu,

ul. Katedralna 5,  37-700 Przemyśl

lub

3. do przygotowanej w tym celu urny ustawionej na parterze budynku (w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 15:00; dokumenty pozostawiane są bez możliwości potwierdzenia).

 

Więcej informacji także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Tarcza Antykryzysowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

 • tel. 16 678 33 68
 • tel. 16 678 28 34
 • tel. 16 676 00 85

 

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

Zgodnie z art. 15zzb ust. 12 ustawy COVID-19 przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Powyższe oznacza, że przedsiębiorca może się ubiegać o inne formy wsparcia przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1478 z późn. zm.) i je otrzymać w części, w której nie pokrywa się ono z ww. dofinasowaniem.

W praktyce będzie to oznaczało, że pracodawca nie może otrzymać np.:

 1. refundacji, której mowa w art. 51a ust. 1 ustawy,
 2. refundacji część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,
 3. pokrycia kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy, o których mowa w art. 47 ustawy,
 4. refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c ustawy,
 5. pokrycia kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, o którym mowa w art. 60d ustawy,
 6. refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7 ustawy.

Uzyskanie zwolnienia w ZUS nie wyklucza skorzystania ze wsparcia w ramach art.15zzb.  W  sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Ustawa COVID-19 umożliwia łączenie formy wsparcia, o której mowa w art. 15zzd (pożyczka) z formą wskazaną w art. 15zzb. Pożyczka (art. 15zzd) docelowo może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Dofinansowanie w art. 15zzb jest wsparciem z przeznaczeniem na części kosztów wynagrodzeń pracowników. Zatem o ile pożyczka, nie została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników, te dwa instrumenty nie wykluczają się.

Dopuszczalne jest skorzystanie zarówno z dofinansowania wynagrodzeń pracowników w ramach instrumentu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  (udzielanego przez Wojewódzki Urząd Pracy) i w ramach art.15zzb ,ale jedynie pod warunkiem, że nie będzie ono dotyczyło tych samych pracowników. Jeśli przedsiębiorca skorzysta z  instrumentu w ramach art.15zzb, nie może skorzystać z instrumentu finansowanego ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na tego samego pracownika.

Do pobrania:

15zzb_zasady_v4_17.04.2020.pdf (pdf, 290 KB)

15zzb_umowa_z_zalacznikami i formularzem_v4_17.04.2020.pdf (pdf, 376 KB)

15zzb_kalkulator_v.3.5.xlsx (xlsx, 99 KB)

tarcza antykryzysowa baner.jpeg

Tarcza antykryzysowa COVID-19 - DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW

Dyrektor Powiatowego  Urzędu Pracy w Przemyślu  ogłasza w okresie od dnia 22.04.2020r. do 5.05.2020r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników przyznawanych na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • co najmniej 30%–może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50%–może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80%–może być przyznane w wysokości 90%kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY UBIEGANIU SIĘ O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW

Wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników należy składać w Urzędzie Pracy terytorialnie właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Aby uzyskać dofinansowanie przedsiębiorca powinien złożyć:

 • Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz z załącznikami:
 • Załącznik nr 1 do Wniosku – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne w powodu COVID-19.
 • Umowę o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz podpisaną Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Aby uzyskać dofinansowanie należy prawidłowo wypełnione i podpisane wszystkie dokumenty tj. wniosek, dwa egzemplarze umowy oraz wszystkie wymagane załączniki złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu:

 

1. elektronicznie, poprzez portal praca.gov.pl  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub

2. przesyłając tradycyjną pocztą na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu,

ul. Katedralna 5,  37-700 Przemyśl

lub

3. do przygotowanej w tym celu urny ustawionej na parterze budynku (w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 15:00; dokumenty pozostawiane są bez możliwości potwierdzenia).

 

Więcej informacji także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Tarcza Antykryzysowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

 • tel. 16 678 33 68
 • tel. 16 678 28 34
 • tel. 16 676 00 85

 

Do pobrania:

 

15zzc_zasady_samozatrudnieni_v5_17.04.2020.pdf (pdf, 340 KB)

15zzc_umowa_samozatrudnieni_z_zalacznikami_v5_17.04.2020.pdf (pdf, 439 KB)

tarcza antykryzysowa baner.jpeg

Tarcza antykryzysowa COVID-19 - DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Dyrektor Powiatowego  Urzędu Pracy w Przemyślu  ogłasza w okresie od dnia 22.04.2020r. do 5.05.2020r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznawanych na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2020 r.

W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:

 • co najmniej 30% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy.

 

Wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY UBIEGANIU SIĘ O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

 

Aby uzyskać dofinansowanie organizacja pozarządowa lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powinien złożyć:

 • Wniosek organizacji pozarządowej o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19;
 • Załącznik nr 1 do Wniosku – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne w powodu COVID-19 (wypełnia się w zakresie, w jakim ma odpowiednie zastosowanie do organizacji pozarządowych);
 • Załącznik nr 2 do Wniosku – Umowa o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz z wypełnionym i podpisanym Oświadczeniem organizacji pozarządowej o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników
 • Załącznik nr 3 do Wniosku – Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń

UWAGA !!!!! Załącznik nr 3 zawiera 2 kalkulatory:

 1. Kalkulator przychodów,
 2. Kalkulator dofinansowania do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne. Uwaga! :
 • Należy wpisywaćnumer PESEL pracowników,
 • w kolumnie „Czy wiek pracownika nie przekracza 30 lat?” wartość 0- dla osób o wieku do 30 lat a wartość 1 - dla osób o wieku 30 lat i więcej;
 • zapis w kolumnie „Czy pracownik jest objętyzwolnieniem ze składek ZUS?” powinien być spójny ze złożonym we wniosku zamiarem ubiegania się o wymienione zwolnienie.

Aby uzyskać dofinansowanie należy prawidłowo wypełnione i podpisane wszystkie dokumenty tj. wniosek, dwa egzemplarze umowy oraz wszystkie wymagane załączniki złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu

 

1. elektronicznie, poprzez portal praca.gov.pl  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub

2. przesyłając tradycyjną pocztą na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu,

ul. Katedralna 5,  37-700 Przemyśl

lub

3. do przygotowanej w tym celu urny ustawionej na parterze budynku (w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 15:00; dokumenty pozostawiane są bez możliwości potwierdzenia).

 

Więcej informacji także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Tarcza Antykryzysowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

 • tel. 16 678 33 68
 • tel. 16 678 28 34
 • tel. 16 676 00 85


Do pobrania:

 

15zze_zasady_organizacje_pozarzadowe_v4.pdf (pdf, 305 KB)

15zze_umowa_z_zalacznikami_organizacje_pozarzadowe_v4.pdf (pdf, 495 KB)

15zze_kalkulator_organizacje_pozarzadowe_v.1.0.xlsx (xlsx, 99 KB)

źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 21-04-2020 11:22
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 21-04-2020 12:04