6 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Europa dla obywateli - wszystko na temat programu

Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz dialogu międzykulturowego.

Europa dla obywateli logo.png

Cele programu “Europa dla obywateli”

 

 1. Pogłębianie świadomości obywatelskiej na temat pamięci europejskiej, wspólnych wartości i celów Unii poprzez stymulowanie debaty, refleksji i tworzenie sieci kontaktów,
 2. Zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa Europejczyków w tworzeniu polityk poprzez włączanie ich do procesów decyzyjnych, promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania oraz wolontariatu w skali całej Unii.

 

Priorytety 2016-2020

 

Dodatkowo, na lata 2016-2020 Komisja Europejska ogłosiła priorytety, które odnoszą się – w zależności od komponentu – do rocznic wydarzeń historycznych lub aktualnie ważnych tematów związanych z szeroko rozumianą tematyką zaangażowania demokratycznego i społecznego obywateli Unii Europejskiej. Projekty, które poruszają wskazaną tematykę, mają większe szanse na uzyskanie dofinansowania. Więcej o aktualnych priorytetach tutaj.

Więcej o priorytetach rocznych obowiązujących w latach 2014 i 2015 tutaj.

 

Główne cechy programu:

 

Równy dostęp, ponadnarodowa tematyka i charakter działań projektowych, silny wpływ lokalny, dialog międzykulturowy, wolontariat i Europejski Korpus Solidarności, aktywne obywatelstwo europejskie.

 

Europa dla obywateli gł..png

 

► Ważne informacje!!!

 

Wnioskodawcy

O dofinansowanie w ramach dwóch komponentów – Pamięć europejska i Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, mogą aplikować:

 • samorządy i podlegające im jednostki,
 • instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną*, nienastawione na zysk, działające na terenie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej:

 

Austrii

Estonii

Litwy

Rumunii

Belgii

Finlandii

Luksemburga

Słowacji

Bułgarii

Francji

Łotwy

Słowenii

Chorwacji

Grecji

Malty

Szwecji

Cypru

Hiszpanii

Niemiec

Węgier

Czech

Holandii

Polski

Włoch

Danii

Irlandii

Portugalii

 

 

Europa dla obywateli mapa.png

 

*W drodze wyjątku, podmioty nieposiadające osobowości prawnej mogą kwalifikować się do uzyskania dotacji, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • ich przedstawiciele są uprawnieni do zaciągania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych,
 • podmiot posiada zdolność finansową i operacyjną równoważną zdolności osoby prawnej.
  Oba warunki muszą być spełnione

 

Europa dla obywateli plakat.jpeg

 

W przypadku wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i niezawarcia odrębnej umowy z UE o udziale brytyjskich wnioskodawców w programie, organizacje i instytucje z Wielkiej Brytanii stracą uprawnienia do korzystania z dofinansowania z programu.

 

Dodatkowo w przyszłości, po podpisaniu odrębnych porozumień, w programie potencjalnie będą także mogły brać udział:

 • państwa kandydujące,
 • państwa potencjalnie kandydujące,
 • państwa EFTA będące stronami porozumienia EOG.

 

Obecnie na liście krajów uczestniczących w programie, a niebędących członkami UE, znajdują się:

 • Serbia,
 • Czarnogóra,
 • Macedonia,
 • Albania,
 • Bośnia i Hercegowina,
 • Kosowo**

 

**Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa. 

W większości działań proponowanych w ramach programu, wymagany jest udział co najmniej jednego partnera zagranicznego i co najmniej jednego partnera z kraju należącego do Unii Europejskiej.  W Komponencie 1. Pamięć europejska, gdzie międzynarodowe partnerstwo nie jest wymagane, konieczne jest wykazanie europejskiego wymiaru projektu.

 

Europa dla obywateli gł..png

europadlaobywateli.pl

Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli"

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 15-04-2020 10:52
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 15-04-2020 10:54