13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PODATKI

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu informuje:

W obowiązującym stanie prawnym organy podatkowe nie mają możliwości nie naliczania odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie, niemniej jednak rozumiejąc trudną sytuację właścicieli nieruchomości zwłaszcza osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą informujemy o możliwości złożenia indywidualnego wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego.

Pakiet-ochronny-4.jpeg

Stosowne regulacje zawiera art. 67b w powiązaniu z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.). W myśl powołanego przepisu organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej, następuje na indywidualny wniosek Podatnika, w ramach pomocy de minimis po złożeniu:

1) Wniosku o udzielenie ulgi, który może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. We wniosku należy określić rodzaj pomocy, o jaką podatnik występuje: pomoc de minimis lub inna pomoc niż de minimis.

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć:

a) Kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,

b) Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych,

c) Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – według wzorów z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U Nr 53, poz. 311 ze zm.),

2) W przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do wniosku należy dołączyć informację dotyczącą Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy – według wzoru z rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.)

3) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji obrazującej sytuację majątkową podatnika  i osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w tym np. zaświadczenia o zarobkach lub wysokości innych świadczeń, zaświadczenia osłabiające zdolności płatnicze (kredyty, pożyczki itp.), opłaty za czynsz, wodę, energię elektryczną, gaz, zaświadczenia o pozostawaniu w stałym leczeniu itp. oraz dokumenty potwierdzające  kondycję finansową prowadzonej firmy, w tym: sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań i należności lub PIT-y, rachunkową księgę przychodów i rozchodów itp.

4) W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na formularzu pełnomocnictwa szczególnego (druk PPS-1) lub wskazanie istnienia pełnomocnictwa ogólnego.

 Wnioski należy przesyłać na adres Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, za pośrednictwem poczty, epuap-u, poczty elektronicznej na adres: Z uwagi na ograniczenie bezpośredniej obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, złożenie wniosku może odbyć się również poprzez umieszczenie korespondencji w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w pobliżu wejścia do urzędu.

W zaistniałej sytuacji, Podatnicy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), którzy mają lub będą mieć problem z uregulowaniem podatku od nieruchomości w terminie ustawowym, mogą złożyć wniosek, przykładowo o odroczenie terminu jego płatności do 15 czerwca 2020 r. Wniosek taki można złożyć również w odniesieniu do powstałej już zaległości podatkowej. Organ podatkowy ustala stan należności objętych wnioskowaniem na dzień wszczęcia postępowania tj. dzień złożenia podania, tym samym odsetki za zwłokę nie naliczają się od tego dnia, aż do dnia wydania pozytywnej decyzji o udzieleniu ulgi. Decyzje w przedmiotowych sprawach po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów będą wydawane w możliwie jak najszybszym terminie.

W razie dodatkowych pytań proszę kontaktować się z Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych tut. Urzędu.

Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji, zapowiedzi rządu mające na celu wprowadzenie pomocy dla przedsiębiorców oraz z racji sytuacji w jakiej znaleźli się wszyscy podatnicy, mogą pojawić się rozwiązania systemowe w zakresie odroczenia płatności podatków ze strony samego ustawodawcy.

Osoba do kontaktu: Daniel Stecura – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych – 16 675 20 34

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 20-03-2020 22:02