17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE - Oferta Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu

O G Ł O S Z E N I E

 

Oferta Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 688) na realizację zadania publicznego pn. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie  4 000 zł.     

 

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu) oraz drogą elektroniczną na adres e-mailowy

 

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę ze Związkiem Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu o wsparcie realizacji w/w zadania publicznego. 

 

DO POBRANIA:

PDFOGŁOSZENIE.pdf

PDFUPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.pdf

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 11-03-2020 09:46
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 11-03-2020 09:47