-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie - oferta Stowarzyszenia Yacht Klub „SAN”

O G Ł O S Z E N I E

Oferta Stowarzyszenia Yacht Klub „SAN” złożona w dniu 3 marca 2020 roku w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 688) na realizację zadania publicznego pn. Koncert „Przemyscy Artyści dla Kapitana Henryka Jaskuły”.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Yacht Klub „SAN” spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie  3 000 zł.     

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu) oraz drogą elektroniczną na adres e-mailowy

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę ze Stowarzyszeniem Yacht Klub „SAN” o wsparcie realizacji w/w zadania publicznego. 

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf

PDFTreść ogłoszenia.pdf

 

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 06-03-2020 16:32
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 09-03-2020 10:54