-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie - Oferta UKS Orlik Przemyśl

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019.688, t. j.).

W dniu 24 lutego 2020 r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez UKS Orlik Przemyśl z siedzibą w Przemyślu. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić UKS Orlik Przemyśl, ul. A. Dworskiego 98, 37 – 700 Przemyśl realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych pt. „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii U 9 „Twierdza Przemyśl” w dniach 29 - 31.05.2020 r.” z pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznać dotację w kwocie 2 000,00  zł.     

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyśla, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019.688, t. j.), każdy, w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać do dnia 4 marca 2020 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. Listownie - pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl - osobiście w Kancelarii Ogólnej w godzinach pracy Urzędu.
  2. Drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

 

PDFUKS Orlik mala dotacja 2020.pdf (1,22MB)
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 27-02-2020 08:19
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 27-02-2020 08:29