6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE - Oferta Stowarzyszenia „Róża Wiatrów”

Oferta Stowarzyszenia „Róża Wiatrów” złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 688) na realizację zadania publicznego pn. „I Przemyski Przegląd Dziecięcej Piosenki Żeglarskiej” w dniu 16 kwietnia 2020 roku.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Stowarzyszenie „Róża Wiatrów” spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 2 000 zł.     

 

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu) oraz drogą elektroniczną na adres e-mailowy

 

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Stowarzyszeniem „Róża Wiatrów” o wsparcie realizacji w/w zadania publicznego. 

 

DO POBRANIA:

PDFUPROSZCZONA OFERTA REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO.pdf

PDFOGŁOSZENIE.pdf

 

 

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 20-02-2020 07:59
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 20-02-2020 08:00