-2 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ZASADY naboru do szkół podstawowych na terenie Miasta Przemyśla na rok szkolny 2020/2021

 1. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej w terminie od dnia 2 marca 2020 roku (od godz. 10:00) do 23 marca br. (do godz. 15:00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny https://portal.vulcan.net.pl/jst/przemysl/CMS/k-kandydat.aspx lub https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły obwodowej. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej).
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych dla kandydatów, którzy nie zdecydują się na uczęszczanie do swoich szkół obwodowych. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 2 marca 2020 roku (od godz. 10:00)
  do zakończenia postępowania rekrutacyjnego.    
 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych
  w Uchwale Nr 11 / 2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Kryteria naboru do wszystkich szkół podstawowych na rok szkolny 2020 / 2021 są następujące:

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci)

20

Oświadczenie rodziców / prawnego opiekuna

2.

Niepełnosprawność kandydata

20

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019, poz. 1172 t.j.)

3.

Niepełnosprawność jednego  z rodziców

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019, poz. 1172 t.j.)

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019, poz. 1172 t.j.)

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

20

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019, poz. 1172 t.j.)

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

20

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

20

Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz.U. 2019 poz. 1111 t.j.)

8.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły

20

Oświadczenie rodziców/prawnego opiekuna

9.

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły

5

Oświadczenie rodziców/prawnego opiekuna

10.

Miejsce pracy jednego z rodziców / opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły

4

Oświadczenie rodziców/prawnego opiekuna

11.

Kandydat, którego babcia                      lub dziadek wspierający rodziców lub opiekuna  prawnego w zapewnieniu mu należytej opieki, zamieszkuje w obwodzie szkoły

3

Oświadczenie rodziców/prawnego opiekuna

12

Kandydat uczęszczał do przedszkola mającego siedzibę
w obwodzie szkoły

2

Oświadczenie rodziców/prawnego opiekuna

13

Rodzice / opiekun prawny lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły

1

Oświadczenie rodziców/prawnego opiekuna

Definicje ustawowe:

 • wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
 • samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół podstawowych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (wzór wniosku będzie dostępny
  od dnia 2 marca br.). We wniosku nie musi się wskazywać szkoły obwodowej, gdyż w przypadku braku miejsc w wybranych szkołach, kandydat zostanie przyjęty automatycznie do szkoły obwodowej.
 2. Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów, składane w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie
  lub przez rodzica kandydata, a także w postaci urzędowego poświadczenia, o którym mowa w art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (odpis lub wyciąg z dokumentu). Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się:
 • do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub
 • wystąpić do Prezydenta Miasta o potwierdzenie ww. okoliczności. Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
 2. Zakwalifikowanie kandydata do danej szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.  Rodzice dziecka mają obowiązek  potwierdzić wolę uczęszczania do tej szkoły
  w terminie od 15 kwietnia 2020 roku od godz. 08:00 do 29 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 30 kwietnia 2020 roku o godz. 10:00. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację
  o liczbie wolnych miejsc. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 7. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły, którego działanie jest przedmiotem skargi.
 8. Kolejność zgłoszeń (logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do szkoły.
 9. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania kandydata do szkoły.
 10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające z zachowaniem następujących terminów.

 Lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 04.05.2020r.
od godz. 08:00
do 25.05.2020r.

do godz. 15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjne czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  roku – Prawo oświatowe (Dz. U. 2019, poz. 1148 z późn. zm.).

od 04.05.2020r.
od godz. 08:00
do 29.05.2020r.

do godz. 15:00

2

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego.

UWAGA Do prób sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

od 12.05.2020 r.

do 13.05.2020 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

14.05.2020 r.

do godz. 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

od 19.06.2020r.

od godz. 08:00

do 24.06.2020r.

do godz. 15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26.06.2020r.

godz. 12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Rekrutacja do klas pierwszych oddziałów sportowych odbywa się w szkołach w których oddziały te zostały utworzone.

 1. Do wniosku składanego do klasy sportowej należy dołączyć:
 • Pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły,
 • Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia kandydata.

Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej.

Próby sprawności fizycznej odbędą się w dniach 10 – 11 marca 2020r. Dokładna godzina zostanie ustalona przez dyrektora szkoły, w której przeprowadzana jest rekrutacja.

Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej w dniu 12 marca 2020r. do godz. 15.00.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego  oddział sportowy  nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające z zachowaniem  terminów podanych w tabeli wyżej.

 

III. Rekrutacja do klas czwartych oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego jest prowadzona z wyłączeniem systemu informatycznego.

 1. Do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy:
 • Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Orzeczenie należy przedłożyć w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej,
 • Posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego/ mistrzostwa sportowego,
 • Uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej.
 2. W przypadku uzyskania przez kandydata równorzędnych wyników – na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

Próby sprawności fizycznej odbędą się w dniach 10 – 11 marca 2020r. Dokładna godzina zostanie ustalona przez dyrektora szkoły, w której przeprowadzana jest rekrutacja.

Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej w dniu 12 marca 2020r. do godz. 15.00.

| Data publikacji: 10-02-2020 10:53