18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

WAŻNE: INFORMACJA OD MINISTRA GOSPODARKI DOT. DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Informacja od Ministra Gospodarki - Piotra Grzegorza Woźniaka na temat działań podejmowanych przez Ministerstwo Gospodarki na rzecz wspierania przedsiębiorczości

 

1. INNOWACYJNA GOSPODARKA  

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, wchodzi w kolejny okres realizacji wspólnotowej polityki spójności, absorpcji środków strukturalnych, a przede wszystkim realizacji celów rozwojowych gospodarki. 

Jednym z takich celów jest wzrost konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy, przedsiębiorczości oraz innowacyjności. 

Silna konkurencja, szybki postęp techniczny powodują, że szczególnie istotne w najbliższych latach będzie wzmacnianie innowacyjności polskich przedsiębiorstw we wszelkich jej aspektach - w aspekcie stosowanych technologii, procesów oraz oferowanych produktów. 

Działania polskiego Rządu w tym obszarze zostały określone w dokumencie „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013” i będą koncentrowały się przede wszystkim na wspieraniu podejmowania przez przedsiębiorstwa przedsięwzięć innowacyjnych oraz zapewnieniu im dostępu do kapitału na cele rozwojowe. 

Kadra dla nowoczesnej gospodarki, badania na rzecz gospodarki, własność intelektualna oraz infrastruktura dla innowacji, to obok kapitału na innowacje, najważniejsze kierunki działań na rzecz wzrostu innowacyjności. 

Działania te będą wdrażane w oparciu o programy operacyjne na lata 2007-2013, a w szczególności w oparciu o środki dostępne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. 

W celu poprawy poziomu innowacyjności polskiej gospodarki rząd uruchamia szereg instrumentów, z których szczególne znaczenie należy przypisać realizacji ustawy o niektórych   formach   wspierania   działalności   innowacyjnej   (przyjętej   przez   Sejm 29 lipca 2005 r. i znowelizowanej 12 maja 2006 r.). 

Na jej podstawie w październiku 2005 r. uruchomiono kredyt technologiczny dla przedsiębiorców, przeznaczony na zakup i wdrożenie nowej technologii do produkcji. Od 2007 r. instrument ten zostanie zasilony dodatkowo ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - oś priorytetowa 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, działanie 4.3 Kredyt technologiczny (więcej informacji: Bank Gospodarstwa Krajowego www.bgk.pl). 

Dla zwiększenia dostępu do kapitału na innowacyjne przedsięwzięcia przygotowano dwa instrumenty wsparcia funduszy kapitałowych (venture capital). W IV kwartale 2006 r. uruchomiono wsparcie funduszy kapitału zalążkowego, dokonujących inwestycji w nowopowstałe przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju. Dobiegają końca prace nad rozporządzeniem regulującym zasady działania Krajowego Funduszu Kapitałowego, który będzie udzielał wsparcia funduszom inwestycyjnym, w tym kapitału zalążkowego, z przeznaczeniem na inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa. Oba instrumenty przewidują zasilenie funduszy również ze środków UE (pierwszy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, drugi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). 

Ważną rolę we wspieraniu innowacyjności odgrywają parki i inkubatory technologiczne. Pośredniczą one w transferze technologii oraz wiedzy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Stają się one coraz powszechniej stosowanymi w Polsce instrumentami prorozwojowymi. Do ich rozwoju w znacznym stopniu przyczynia się możliwość otrzymania wsparcia finansowego, które dotychczas było oferowane w ramach SPO WKP za pośrednictwem Agencji Rozwoju Przemysłu (www.arp.com.pl/spo/index.php). Również w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka zostały przewidziane środki na ten cel (działanie 5.3. Wspierania ośrodków innowacyjności). 

W załączeniu przekazuję Państwu kilka publikacji dotyczących zagadnień związanych z innowacyjnością. Ponadto zachęcam Państwa do promowania wśród przedsiębiorców portalu innowacji - www.pi.gov.pl, który zapewnia dostęp do aktualnych informacji na temat działań realizowanych w tym obszarze. Polecani również stronę internetową Ministerstwa Gospodarki, na której znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Bardzo dobrym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców jest strona internetową Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - www.parp.gov.pl, na której dostępne są informacje o aktualnie realizowanych programach oraz zasadach korzystania z oferowanego wsparcia. Obecnie zmienia się rola Agencji. Będzie ona wdrażać szereg instrumentów z zakresu innowacyjności oraz realizować politykę innowacyjną państwa. 

 

2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Program Reformy Regulacji

Uwzględniając wysoką wrażliwość małych i średnich przedsiębiorstw na jakość otoczenia regulacyjnego, w szczególności uciążliwości związane z poziomem zbiurokratyzowania działalności gospodarczej, dostępem do źródeł finansowania czy efektywnością systemu sądownictwa rozpoczęto proces reformowania otoczenia biznesowego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb MSP. Opracowany w Ministerstwie Gospodarki Program Reformy Regulacji, przyjęty przez Rząd w sierpniu 2006 r., zawiera propozycje działań na lata 2006-2010, których realizacja przyczyni się do redukcji biurokracji i obciążeń związanych z działalnością gospodarczą, wzmocnienia dialogu z partnerami społecznymi, usprawnienia procesu stanowienia prawa i poprawy jakości obowiązujących aktów prawnych. 

Więcej informacji na ten temat - www.reforma-regulacji.gov.pl/.

Konkurs „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości" 

Celem Konkursu, ogłoszonego przez Komisję Europejską po raz pierwszy w 2006 roku, jest wyróżnienie najciekawszych inicjatyw i projektów promujących przedsiębiorczość, prezentacja i wymiana dobrych praktyk i polityki w tej sferze.

Pretendentami do Nagród mogą być jednostki samorządu terytorialnego, gminy, powiaty, małe i duże miasta, a także organizacje przedsiębiorców oraz inne podmioty lokalne i regionalne, uczestniczące w partnerskich przedsięwzięciach publiczno-prywatnych z tymi władzami. 

Zapraszam Państwa do udziału w drugiej edycji Konkursu, która odbędzie się w bieżącym roku. Udział w konkursie to nie tylko okazja do promocji własnych inicjatyw i projektów, ale również szansa otrzymania nagród rzeczowych.

W sprawach Konkursu, można kontaktować się z tzw. Krajowym Punktem Kontaktowym pod adresem e-mail: . 

Europejski Panel Testów Biznesowych

Europejski Panel Testów Biznesowych, działający przy Komisji Europejskiej, to wybrana grupa około 3600 przedsiębiorstw różnej wielkości reprezentujących różne sektory gospodarki, pochodzących ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii i Islandii. 

Panel stanowi unikalne narzędzie konsultacji i pozwala przedsiębiorcom przekazywać bezpośrednio do Komisji Europejskiej opinie na temat wspólnotowych inicjatyw mających wpływ na biznes.

Aby zostać członkiem Panelu należy zarejestrować się na stronie ec.europa.eu/yourvoice/ebtp lub skontaktować się z krajowym koordynatorem Europejskiego Panelu Testów Biznesowych: . 

W załączeniu przekazuję Państwu list Komisarza McCreevy promujący Panel z prośbą o rozpowszechnienie go wśród przedsiębiorców.

 

3. TURYSTYKA 

Kolejnym priorytetem w działaniach Ministerstwa Gospodarki jest rozwój turystki. Obecnie trwają prace nad opracowaniem „Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013” (projekt dokumentu jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa). Proponowane w Strategii kierunki rozwoju będą sprzyjać budowaniu silnych podstaw gospodarki turystycznej, której rola i znaczenie w gospodarce narodowej stale wzrasta. Strategia nie tylko pokazuje zobowiązania Rządu RP, mające na celu harmonijny i zrównoważony rozwój sektora turystycznego w Polsce, ale także wskazuje działania, w których realizację powinny być zaangażowane wszystkie podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki tzn. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, organizacje branżowe, środowisko naukowe i inni.

 

4. SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE 

W Ministerstwie Gospodarki prowadzone są działania na rzecz intensyfikacji wykorzystania instrumentu specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez dostosowywanie obszarów stref do potrzeb inwestycyjnych. Planowane jest utworzenie, w ramach stref na obszarze ok. l tyś. ha, 5-6 regionalnych parków SSĘ. Parki będą tworzone w ramach konkursu ofert, na wniosek zarządzającego strefą opracowany we współpracy z władzami samorządowymi. Kryteria tworzenia parków zamieszczone są na stronie internetowej MG.

 

5. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE 

Minister Gospodarki ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169 póz. 1420) został zobowiązany do monitorowania i promowania przedsięwzięć realizowanych w tej formie. Obecnie prowadzone są prace nad nowelizacją obowiązującej ustawy w celu uczynienia jej bardziej przyjazną dla jej partnerów. Planowane jest również przeprowadzenie pilotażowych szkoleń w celu przybliżenia przedsiębiorcom i przedstawicielom samorządu terytorialnego tej problematyki.

Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani pogłębieniem wiedzy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wzięciem udziału w szkoleniach z nim związanych uprzejmie proszę o kontakt na adres e-mail: .

 

6. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA 

Wszystkie regiony Polski oferują wyjątkowe szansę dla biznesu. W celu stworzenia warunków do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych, możliwości podjęcia wymiany handlowej i współpracy gospodarczej, w tym inwestycyjnej, proponuję Państwu nawiązanie bezpośredniej współpracy z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji polskich Ambasad i Konsulatów Generalnych na świecie (www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/). Działania te mogą służyć promocji gospodarczej zarówno regionu, firm, jak również miast partnerskich. Polecam również bieżące kontakty z regionalnymi Centrami Obsługi Inwestorów lub bezpośrednio z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych - www.paiz.gov.pl.

Polska od czasu akcesji do Unii Europejskiej z dniem l maja 2004 r. również aktywnie wspiera działania polskich przedsiębiorców ubiegających się o modyfikację obecnie obowiązujących stawek celnych. Działania te koncentrują się na modyfikacji unijnych uregulowań autonomicznych - ustanawianie zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych. Ministerstwo Gospodarki aktywnie współpracuje z polskimi przedsiębiorstwami w zakresie składania i procedowania wniosków importu dla surowców, półproduktów importowanych z krajów trzecich wykorzystywanych przez poleskie firmy. Procedura ubiegania o dodatkowe preferencje celne w zakresie uzyskania zawieszeń poboru ceł oraz ustanowienia kontyngentów taryfowych dokonywana jest w Komisji Europejskiej dwa razy do roku tj. na l stycznia i na l lipca każdego roku. Dlatego polscy producenci mogą w dwóch terminach tj. do 31 stycznia oraz 31 lipca każdego roku składać wnioski o modyfikację ochrony celnej do Ministerstwa Gospodarki. Po pozytywnym zaakceptowaniu są one następnie przesyłane do KE odpowiednio w terminach do 15 marca lub 15 września.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie: www.mg.gov.pl/Clo/SrodkiTaryfowe/Kontyngenty+taryfowe/

Pliki do pobrania (źródło MG):

PDFustwa wspieranie innowacyjności

PDFumowa ppp

PDFprojekt strategii rozwoju turystyki

PDFstymulowanie innowacyjności

PDFwskazówki do ppp

JPGWydziały Promocji Handlu i Inwestycji MG

Opublikował:  | Data publikacji: 31-07-2007 14:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-03-2010 13:03