1 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację w latach 2020-2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: Finansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: Finansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Wyniki konkursu dostępne są:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na stronie internetowej tut. Urzędu (www.przemysl.pl),
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 1.

W przypadku przyznania środków finansowych podmiot zobowiązany jest w terminie 7 dni
od dnia ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

 1. oświadczenie o przyjęciu środków finansowych,
 2. potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych
  do przygotowania umowy,
 3. numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana dotacja.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzone pieczęcią imienną.

Nieprzedłożenie w terminie dokumentów, o których wyżej mowa skutkuje niepodpisaniem umowy.

 1. Od rozstrzygnięcia konkursu przysługuje podmiotowi odwołanie do Prezydenta.
 2. Odwołanie składa się w formie pisemnej, w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia wyników niniejszego konkursu.
 3. Odwołania należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej (o terminie złożenia odwołania decyduje data wpływu do Urzędu).
 4. Odwołanie, które wpłynie po ww. terminie nie będzie rozpatrywane.
 5. Odwołanie rozpatruje Prezydent po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Podmiot zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie rozstrzygnięcia odwołania.

  PDFRozstrzygnięcie konkursu.pdf (209,76KB)
  DOCXRozstrzygniecie konkursu.docx (22,05KB)
   
Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 03-01-2020 11:15