17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Finansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn.zm.) Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Finansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” i zaprasza podmioty uprawnione w rozumieniu art.3 ust.2 i 3 ww. ustawy do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2019 roku do godz. 12.00 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Opracowana powinna być techniką komputerową, złożona w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem  rodzaju i tytułu zadania przewidzianego do realizacji.

Oferta musi być kompletna (wszystkie pola wymaganego formularza muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie informacje), zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzona pieczęcią imienną.

Wszystkie kopie dokumentów załączone do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu (zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na określone w ogłoszeniu zadanie wpłynie tylko jedna oferta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Ratuszowej 1, pok. nr 5,  tel.: 16 678 20 41 lub 16 678 48 86.

PDFZarządzenie nr 475/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Finansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

DOCwzór oferty realizacji zadania.doc
DOCwzór sprawozdania z wykonania zadania.doc
DOCXkaluzula RODO.docx
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 10-12-2019 14:23
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 10-12-2019 14:37