23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Inauguracja działalności Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Istotnym celem pierwszego, w obecnej kadencji, posiedzenia Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych było dokonanie wyboru przedstawicieli reprezentujących ponad 170 organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta Przemyśla. Ponadto, przedstawiono projekt regulaminu MROP, ustalono siedzibę Rady, która mieści się w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu, przy ul. Kościuszki 7, tel. (016) 678-56 -01, e-mail:

 W skład Prezydium MROP weszli: Edward Smuk – Przewodniczący, Mieczysław Gibała – Z-ca Przewodniczącego i Krystyna Makara – Sekretarz.
Przyjęto wstępnie założenia regulaminu działalności MROP, jednocześnie ustalając, że spotkania członków Rady odbywać się będą, co najmniej jeden raz w kwartale. Prezydium Rady spotykać się będzie jeden raz w miesiącu.

Główne cele i kierunki działalności Rady:

 współpraca z lokalną administracją publiczną oraz innymi podmiotami życia społecznego,
 tworzenie warunków do działalności istniejących w mieście organizacji pozarządowych,
 reprezentowanie sektora organizacji pozarządowych miasta Przemyśla,
 integracja organizacji pozarządowych, a w szczególności działalności na rzecz promocji przedsięwzięć własnych, miasta Przemyśla oraz inicjatyw branżowych,
 wspieranie planowanych działań, w tym imprez publicznych oraz innych zadań realizowanych przez sektor organizacji pozarządowych,
 opiniowanie ważniejszych projektów przedsięwzięć leżących na styku: samorząd miasta – organizacje pozarządowe,
 współpraca z mediami w zakresie informowania o działalności przemyskich organizacji pozarządowych,
 utrzymywanie stałych kontaktów z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą oraz wymiana doświadczeń.

Zgodnie z przyjętym projektem regulaminu ustalono, że najwyższą władzą MROP jest Zebranie Rady, zaś organem wykonawczym - Prezydium Rady.
Warto dodać, że MROP koordynuje i współdziała z grupami roboczymi organizacji pozarządowych o różnych profilach i różnym zakresie, które realizują różnorakie inicjatywy na rzecz mieszkańców Przemyśla. Aktualnie funkcjonuje sześć grup roboczych organizacji pozarządowych. Zainteresowanym działalnością organizacji pozarządowych podajemy podstawowe dane informacyjne dotyczące grup roboczych:
Grupa ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży:
Przewodnicząca – Zofia Kulig –UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14, ul.Borelowskiego 12
Z-ca Przewodniczącej – Maria Szczerbina – TPD – Odział, Plac Dominikański 3
Sekretarz – Jolanta Korab – Klub Sportowy “CZUWAJ”, ul. 22 Stycznia 6
Grupa ds. Osób Biednych i Bezdomnych:
Przewodnicząca – Krystyna Makara – Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Dworskiego 6
Z-ca Przewodniczącej – Piotr Kuczkowski – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. M. F. Focha 12
Sekretarz – Włodzimiera Niedzielska – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Odział, ul. Barska 15
Grupa ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych:
Przewodniczący – Mieczysław Gibała – Polski Czerwony Krzyż, ul. Rzeczna 20
Z-ca Przewodniczącego – Jan Hołówka – Polski Komitet Zwalczania Raka – Oddział Podkarpacki, ul. Kopernika 21
Sekretarz – Leokadia Drzewińska – Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Odzdział, ul. Barska 15
Grupa ds. Kultury, Nauki i Edukacji:
Przewodniczący – Edward Smuk – Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciól Dobrego Wojaka Szwejka, ul. Sanocka 19
Z-ca Przewodniczącego –Krzysztof Szybiak –Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul.Kościuszki7,
Sekretarz – Alicja Chruścicka – Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, ul. Rynek 5
Grupa ds. Profilaktyki i ochrony zdrowia:
Przewodnicząca - Jadwiga Duda – Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA, ul. M. F. Focha 31/gab. 16
Z-ca Przewodniczącej – Maria Guzdek – Stowarzyszenie “Metalowych Serc”, ul. Focha 31
Sekretarz – Janina Ścibiwołk - Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA, ul. M. F. Focha 31/gab. 16
Kombatanci:
Przewodniczący – Henryk Burdon – Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, ul. Stachiewicza 12
Z-ca – Aleksander Malinowski – Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Miejskie.

Wydziałem merytorycznym Urzędu Miejskiego w Przemyślu koordynującym współpracę
z organizacjami pozarządowymi i przewodniczącymi Grup Roboczych jest Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich – Oddział Spraw Obywatelskich, Przemyśl Rynek 1, Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Robert Gawlik – tel: 016 675-020-77; e-mail: rob.gaw@op.pl .

Strony internetowe:

http://www.przemysl.pl/serwismiejski/informacje/org.pozarzadowe
http://www.przemysl.pl/edukacjaisport
http://www.przemysl.pl/kultura

Miejska Rada Organizacji Samorządowych:
 

Edward Smuk
Przewodniczący MROP

XLWAktualny skład Grup Roboczych

Opublikował:  | Data publikacji: 20-04-2007 16:44
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 03-03-2015 13:35