15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2007

Załącznik
do uchwały Nr 38/2006
Rady Miejskiej w Przemyślu
 z dnia 18 grudnia 2006 r.
 
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY
 
GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK  2007
 
SPIS TREŚCI
                                                                                                                                 
1. Postanowienia ogólne.
2. Cele programu.
3. Przedmiot współpracy.
4. Podmioty programu współpracy.
5. Zakres współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi w roku 2007.
6. Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł
7. Promocja działalności organizacji w mediach.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
1. Podstawą Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
2) działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie;
3) Karcie Współpracy – należy przez to rozumieć uchwałę Nr 229/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
4) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy;
5) Koordynatorze ds. współpracy – należy przez to rozumieć Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego powołanego stosownym zarządzeniem;
6) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;
7) podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 3. ustawy;
8) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Przemyśla;
9) Rocznym Programie Współpracy – należy przez to rozumieć „Program Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007”;
10) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Przemyślu;
11) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
12) wydziale merytorycznym – należy przez to rozumieć wydział Urzędu zajmujący się danym obszarem działalności pożytku publicznego;
13) Zespole Konsultacyjnym – należy przez to rozumieć Zespół Konsultacyjny do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego powołany stosownym zarządzeniem.
3. Program jest elementem realizacji długofalowej lokalnej polityki społecznej Gminy Miejskiej Przemyśl.
4. Program określa przedmiot i obszary współpracy organów samorządowych miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi.
5. Zasady i formy współpracy, zlecanie realizacji zadań publicznych w formie konkursu oraz zasady monitorowania współpracy zostały szczegółowo określone w Karcie Współpracy.
6. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Rocznego Programu Współpracy oraz Karty Współpracy mogą być zgłaszane Zespołowi Konsultacyjnemu za pośrednictwem Koordynatora ds. współpracy.
 
Rozdział 2
Cele programu
 
Celem Rocznego Programu Współpracy jest pobudzanie aktywności obywatelskiej w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Miasta Przemyśla w szczególności poprzez:
1) określenie priorytetowych zadań publicznych na rok 2007;
2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań;
3) zwiększenie efektywności świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu;
4) zapewnienie w budżecie Gminy Miejskiej Przemyśl środków finansowych umożliwiających wykonywanie ww. zadań.
 
Rozdział 3
Przedmiot współpracy
 
Przedmiotem współpracy władz Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi jest:
1) realizacja zadań gminy określonych w ustawach;
2) zwiększenie efektywności działań na rzecz mieszkańców miasta;
3) tworzenie systemu monitorowania potrzeb społecznych;
4) wypracowanie skutecznego sposobu zaspokajania ww. potrzeb, przy uwzględnieniu standardu świadczonych usług;
5) konsultowanie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;
6) tworzenie warunków dalszego funkcjonowania Zespołu Konsultacyjnego oraz innych zespołów i grup zadaniowych.
 
Rozdział 4
Podmioty programu współpracy
 
Podmiotami realizującymi współpracę są:
1) Rada Miejska w Przemyślu i jej Komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi;
2) Prezydent Miasta – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miejską w
Przemyślu;
3) merytoryczne wydziały – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne;
4) Zespół Konsultacyjny – w zakresie określonym w odrębnym regulaminie;
5) Koordynator ds. współpracy – w zakresie określonym w odrębnym regulaminie;
6) organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na terenie miasta Przemyśla lub na rzecz mieszkańców miasta bez względu na siedzibę.
 
Rozdział 5
Zakres współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi w roku 2007
 
1.  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2007, obejmuje w szczególności zadania publiczne w sferze:
1) zdrowia i polityki społecznej;
2) oświaty, wychowania i kultury fizycznej;
3) kultury, sztuki i tradycji;
4) ekologii i ochrony zwierząt;
5) współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.
 
2. W sferze zdrowia i polityki społecznej w szczególności będą podejmowane priorytetowe działania w zakresie:
1) wspierania na terenie Miasta Przemyśla realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie uzależnień, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;
2) wspierania działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Przemyśla, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;
3) wspierania działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych, w szczególności realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;
4) wspierania różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Przemyśla w czasie ferii stacjonarnych na terenie Miasta Przemyśla;
5) wspieranie różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Przemyśla w czasie ferii wyjazdowych poza teren Miasta Przemyśla;
6) wspieranie różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Przemyśla w czasie wypoczynku letniego – stacjonarnego na terenie Miasta Przemyśla;
7) wspieranie różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Przemyśla w czasie wypoczynku letniego – wyjazdowego poza teren Miasta Przemyśla;
8) wspierania działań służących wspomaganiu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu poprzez realizację programów rehabilitacyjno-edukacyjnych oraz imprez integracyjnych;
9) wspierania w zakresie udzielania schronienia i wyżywienia osobom tego pozbawionym świadczona na terenie dzielnic Zasania i Starego Miasta;
10) finansowania zapewnienia opieki dla dzieci z terenu Miasta Przemyśla umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Przemyśla;
11) wspierania świadczenia usług opiekuńczych w środowisku domowym dla osób w nieuleczalnym okresie choroby nowotworowej;
12) finansowania usług opiekuńczych w domu dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych – świadczone na terenie Miasta Przemyśla;
13) wspierania realizacji programów zdrowotnych: profilaktyki raka piersi i chorób nowotworowych oraz profilaktyki kardiologicznej.
 
3. W sferze oświaty, wychowania i kultury fizycznej w szczególności będą podejmowane priorytetowe działania w zakresie:
1) dofinansowania organizacji zajęć sportowych dzieci i młodzieży realizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej, w tym Uczniowskie Kluby Sportowe;
2) organizowania i dofinansowania imprez sportowo-rekreacyjnych wynikających z miejskiego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych;
3) realizacji Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji Dzieci i Młodzieży w Przemyślu na lata 2005-2010;
4) współpracy i merytorycznej obsługi Zespołu Doradczo-Opiniującego do spraw sportu i rekreacji;
5) organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych związanych z nowelizacjami prawnymi w sporcie szkolnym i kwalifikowanym;
6) wdrażania miejskiego systemu nagradzania dzieci i młodzieży oraz szkół za najlepsze wyniki sportowe osiągnięte w danym roku kalendarzowym;
7) promowania w prasie lokalnej, radiu i telewizji oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego najciekawszych wychowawczo i prozdrowotnych form sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej.
 
4. W sferze kultury, sztuki i tradycji w szczególności będą podejmowane priorytetowe działania w zakresie:
1) eksponowania walorów architektonicznych, historycznych, turystycznych i gospodarczych miasta Przemyśla;
2) organizacji wystaw, seminariów oraz imprez nawiązujących do tradycji narodowej i kulturowej.
 
5. W sferze ekologii i ochrony zwierząt w szczególności będą podejmowane priorytetowe działania w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach, wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
 
6. W sferze współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw w szczególności będą podejmowane priorytetowe działania w zakresie:
1) troski o rozwój kontaktów współpracy między społeczeństwami;
2) szerszej współpracy międzynarodowej, w tym organizowania wspólnych działań, imprez, konferencji, seminariów, zawodów sportowych itp.;
3) wymiany młodzieży.
 
Rozdział 6
Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł
 
1.  Władze Miasta Przemyśla będą pomagały organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków z innych źródeł finansowania niż budżet miasta. W roku 2007 samorząd będzie wspierał pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
2.  Pomoc Gminy Miejskiej Przemyśl obejmować będzie w miarę możliwości:
1) informowanie o źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji;
2) opiniowanie wniosków o granty i dotacje ze źródeł zewnętrznych;
3) promowanie programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych;
4) organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje;
5) porady i szkolenia z zakresu tworzenia i przygotowywania wniosków o środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej oraz krajowych programów pomocowych. 
3. Organizacje pozarządowe współpracują z Wydziałem Inwestycji i Strategii Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przemyślu w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2.
 
Rozdział 7
Promocja działalności organizacji w mediach
 
1. Organizacje pozarządowe mogą zamieszczać w miarę możliwości informacje i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej działalności na stronach internetowych Urzędu.
2. Zamieszczanie informacji, o których mowa w ust. 1 następuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Organizacje pozarządowe mogą zamieszczać w miarę możliwości informacje i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej działalności na łamach miesięcznika „Nasz Przemyśl”.
4. Zamieszczanie informacji, o których mowa w ust. 3 następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z Redaktorem Naczelnym miesięcznika.
Opublikował:  | Data publikacji: 18-07-2007 11:25
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-11-2010 12:13