8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemyślu


PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Rzeczna 20, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 670-04-02; fax. (0-16) 670-60-68
e-mail: pckprzemysl@onet.eu

Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Mieczysław Gibała

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Prowadzenie działalności w zakresie opieki i pomocy społecznej; w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym w zakresie poprawy zdrowia publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom; na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi; prowadzenie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy i działań na rzecz osób niepełnosprawnych; niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju i za granicą; rozwijanie działalności dzieci i młodzieży uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK; działanie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz prowadzenie działań upowszechniający zasady bezpiecznego zachowania się na drodze; organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjno – oświatowych, opiekuńczych i socjalnych, wypoczynkowych rehabilitacyjnych, leczniczych oraz innych – dla dzieci, młodzieży i dorosłych; realizowanie innych zadań zgodnie z celami PCK w tym zadania publiczne zlecone przez organy administracji państwowej i samorządowej; prowadzenie – na zlecenie Państwa – Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań.

Cele statutowe:
Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.

Doświadczenia i osiągnięcia:
- działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej – prowadzenie działalności opiekuńczej nad chorym w domu od 1964 roku; prowadzenie Punktu Pomocy tj. wydawanie pozyskanych artykułów: odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego i żywności osobom potrzebującym pomocy; dożywianie dzieci w szkołach w ramach pozyskanych środków; działalność charytatywna np. Wyprawka dla Żaka, Dzień Walki z głodem, Koszyczek, itp.,
- działalność w dziedzinie ochrony zdrowia – organizacja spotkań i prelekcji, konkursów rysunkowych i wiedzy o przeciwdziałaniom uzależnieniom, prowadzenie Punktu Informacyjnego ADIS,
- działalność w zakresie rozwoju honorowego krwiodawstwa – prowadzenie działalność 23 Klubów HDK PCK, prowadzenie prelekcji i spotkań z potencjalnymi kandydatami na dawców, organizowanie akcji poboru krwi. Efektem tej działalności jest pozyskanie w 2004 roku 2250 litrów krwi,
- prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy – rozpowszechnianie kursów pierwszej pomocy w środowiskach dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych; prowadzenie pokazów udzielania pierwszej pomocy, zorganizowanie Grupy Ratowników PCK zabezpieczającej imprezy masowe, organizującej pokazy i szkolenia w przedszkolach i szkołach wszelkich typów, prowadzącej samoszkolenie w celu utrwalenia posiadanych umiejętności, prowadzącej akcje charytatywne i pomocowe: Światowy Dzień Chorego, Mikołajki,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego; odwiedziny wolontariuszy PCK w domu chorego
- organizowanie imprez integracyjnych honorowych krwiodawców,
- pozyskiwanie środków na prowadzenie szkoleń, pokazów i mistrzostw z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
- pozyskiwanie środków na dofinansowanie posiłków dla dzieci,
- prowadzenie działalności opiekuńczej,
- wydawanie Biuletynu PCK – kwartalnie.
Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 09:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-07-2014 14:25