-2 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Przemyśla o wyborach do Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Prezydent Miasta Przemyśla
zarządza wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych
do Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP)
IV kadencji.

 

 

I. Terminarz wyborów

 1. Ogłoszenie wyborów: 1 października 2019 r.
 2. Zgłaszanie kandydatów: 2 – 15 października 2019 r.
 3. Publikacja listy kandydatów organizacji: do 17 października 2019 r.
 4. Głosowanie: 18 – 31 października 2019 r. (14 dni)
 5. Publikacja wyników wyborów: do 7 listopada 2019 r.

 

 II. Zgłaszanie kandydatów do PRDPP

 1. Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji, zwanej dalej „Radą Pożytku”, odbywają sią na podstawie Uchwały Nr 84/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 2. Zgłoszenie kandydatów w wyborach do Rady Pożytku dokonują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej "Organizacjami", poprzez przesłanie pocztą lub osobiste dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej, podpisanej przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem organizacji. W przypadku przesłania karty zgłoszeniowej pocztą decyduje data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, a nie data stempla pocztowego.

Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej – najlepiej komputerowo – z uwagi na konieczność publikacji zawartych w niej danych dotyczących imienia i nazwiska, profilu kandydata oraz danych organizacji na stronie internetowej Miasta Przemyśla oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Przemyśla.

 1. Każda Organizacja może zgłosić jednego kandydata.
 2. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Pożytku następuje wyłącznie na karcie zgłoszeniowej – do pobrania na dole strony oraz bezpośrednio Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych – ul. Rynek 26.
 3. Organizacja dokonująca zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pożytku, wraz z kartą zgłoszeniową, dołącza:
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie – do pobrania na dole strony,
  • oświadczenie kandydata na członka Rady Pożytku o niekaralności za przestępstwo umyślne – do pobrania na dole strony;
  • pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych.

 

III. Procedura głosowania

 1. Karta do głosowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta Przemyśla oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Przemyśla wraz z listą kandydatów. 
 2. Wypełnione karty do głosowania można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 1 osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu.
 3. Każda z organizacji może głosować max. na 9 kandydatów z listy. Podpisy na karcie do głosowania, złożonej przez organizację, powinny być podpisami osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji.
 4. Głosy,  które wpłyną po terminie lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie będą uwzględnione.

 

IV. Wyniki głosowania

 1. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o osobach, które zostały wybrane do Rady Pożytku, Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza na stronie internetowej Miasta Przemyśla oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Przemyśla w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.
 2. Do Rady Pożytku wchodzi 9 osób, które uzyskały największą ilość głosów.
  W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.
 3. W przypadku zgłoszenia jedynie 9 kandydatów na członków Rady Pożytku, powołuje się ich bez przeprowadzenia głosowania.
 4. Zgłoszenie mniej niż 9 kandydatów na członków Rady Pożytku kończy procedurę naboru kandydatów, a Rady Pożytku nie powołuje się.

 

 

DOCKarta zgłoszeniowa do PRDPP 2019-2022.doc (41,00KB)
DOCZgoda na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na kandydowanie.doc (39,50KB)
DOCOświadczenie o niekaralności.doc (23,50KB)

PDFWybory do Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.pdf (1,18MB)
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 01-10-2019 11:42
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 01-10-2019 13:53