9 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o naborze do programu programu priorytetowego „Agroenergia”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”.

logo-nfosigw.jpeg

Cel programu:

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Alokacja: 

Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania –  do 200 000 tys. zł 

 1. dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 000 tys. zł  
 2. dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 000 tys. zł 

Formy dofinansowania: 

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, dotacji zgodnie z programem priorytetowym „Agroenergia”;

Intensywność dofinansowania

 1. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
 2. Dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

Rodzaje przedsięwzięć:

 1. Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz
  z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
 • energię ze źródeł odnawialnych,
 • ciepło odpadowe,
 • ciepło pochodzące z kogeneracji.
 1. Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.:
 2. Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców;
 3. Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody;
 4. Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę;
 5. Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów;
 6. Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).

 

 1. Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:
 2. Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
 3. Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
 4. Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.

Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

Beneficjenci:

Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna
z nieruchomości rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków
o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku możliwości zastosowania podpisu o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A 

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Agroenergia”

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2025, przy czym:

 1. zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r.,
 2. środki wydatkowane będą do 2025 r.

Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie NFOŚiGW pod linkiem

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu:


Radosław Bujaśkiewicz , nr tel.: 22 45 90  259

Osoby do kontaktu w sprawie programu:

Filip Popowicz nr tel.: 22 45 90 969    

Wojciech Jarosiński nr tel.: 22 45 90 371

publikacja: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 27-09-2019 12:46
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 28-01-2021 11:04