-2 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wydanie wypisu/wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków

Do pobrania: XLSXWniosek EGiB.xlsx (42,17KB)  

Do pobrania: DOCXZałącznik nr 4.docx (46,53KB)


Wydanie wypisu / wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Kogo dotyczy

Zainteresowane podmioty.

Czas realizacji

Niezwłocznie po uiszczeniu i okazaniu dowodu wniesienia opłaty.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków – wzór określa załącznik.

Opłaty

Opłata naliczana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021.poz.1990 t.j. ze zm.) – wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty.

Opłatę pobiera się przed sporządzeniem i wydaniem wypisu / wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Nie pobiera się opłat w przypadkach określonych w art. 40 b ust. 2 ww. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021.poz.1990 t.j. ze zm.).

Płatności można dokonać:

 • gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, pokój nr 111,
 • w kasach automatycznych zlokalizowanych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 oraz Rynek 1,
 • przelewem na konto Gminy Miejskiej Przemyśl prowadzone przez VeloBank nr konta: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003,
 • kartą płatniczą w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Rynek 20 pokój nr 2.

Tryb odwoławczy

Do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (w przypadku wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości opłaty).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021.poz.1990 t.j. ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322). 

Dane urzędu

Urząd Miejski w Przemyślu

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dane adresowe

37-700 Przemyśl, Rynek 20

Numery telefonów

16 675 21 37, 16 675 21 35

Numery faks

16 675 21 35

Uwagi

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, kontakt
e-mail pod adresem: ;

w Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 16 675 21 14 lub adresem e- mail: ;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, a także na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz. 276 t.j. z późn. zm.), w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w celu załatwienia niniejszej  sprawy;

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państw trzecich, w uzasadnionych przypadkach
i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów oraz procedur wewnętrznych;

w związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że  udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Prezydent Miasta Przemyśla;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemyślu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86);

decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania;

Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy;

niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy.

Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO:

 1. ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 1. nie ma zastosowania w/w art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych  jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora:
 1. do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach),
 2. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

Strona BIP

http://www.przemysl.pl/bip/

Miejsce składania dokumentów

 1. Urząd Miejski w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Rynek 1
 2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 37-700 Przemyśl, Rynek 20, pok. nr 2

Dni i godziny

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 730 - 1530

wtorek w godzinach 730 - 1600

 

Do pobrania: XLSXWniosek EGiB.xlsx (42,17KB)

Do pobrania: DOCXZałącznik nr 4.docx (46,53KB)
 

 


 

Opublikował: Maciej Iwaszkiewicz | Data publikacji: 26-09-2019 10:39
Modyfikował: Maciej Iwaszkiewicz | Data modyfikacji: 13-01-2023 11:16