12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Przemyślu

 
PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 36 A, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-38-87
e-mail: zo.przemysl@pzlow.pl


Przedstawiciel władz organizacji: Łowczy Okręgowy Włodzimierz Wojtczak

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Łowiectwo. Działalność hobbystyczna, kluby i koła zainteresowań, kluby członkowskie, kluby kolekcjonerów.

Cele statutowe:
1) prowadzenie gospodarki łowieckiej,
2) troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z władzami publicznymi, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe i parkami narodowymi oraz innymi organizacjami w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt
łownych i innych zwierząt dziko żyjących,
3) zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego,
4) pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa,
5) ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa oraz funkcjonowania organów Zrzeszania,
6) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Zrzeszenia prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich,
7) prowadzenie sądownictwa łowieckiego,
8) organizowanie szkoleń w zakresie łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego,
9) prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce łowieckiej,
10) współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi,
11) wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną,
12) prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich,
13) wspieranie hodowli ptaków łowczych i sokolnictwa,
14) propagowanie łowiectwa i ochrony zwierzyny,
15) realizacja innych zadań dotyczących łowiectwa zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.


Doświadczenia i osiągnięcia:
1) W okręgu przemyskim zrzeszonych jest 1373 myśliwych. Okręg przemyski podzielony jest na 63 obwody łowieckie, z których 60 obwodów dzierżawionych jest przez 32 koła łowieckie, w tym 25 kół (macierzystych) posiadających siedzibę na terenie okręgu i 9 kół (niemacierzystych) posiadających siedziby poza terenem okręgu.
2) Od 1993 roku okręg jest wydawcą kwartalnika łowiecko – przyrodniczego p. n. „Łowiec Galicyjski”, który jest rozprowadzany nieodpłatnie wśród myśliwych.
3) W miesiącu wrześniu 2005 r. dokonano uroczystego otwarcia własnej siedziby, która wybudowana została dzięki wsparciu finansowemu zaangażowanych działaczy PZŁ.
4) Prawie wszystkie koła łowieckie posiadają własne sztandary i kroniki. Okręg posiada własne odznaczenie łowieckie – „Medal Za Zasługi Dla Łowiectwa Okręgu Przemyskiego”, który przyznawany jest myśliwym oraz osobom fizycznym niezrzeszonym w PZŁ za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej dla dobra polskiego łowiectwa.
5) W dzierżawionych obwodach na terenie okręgu przemyskiego zinwentaryzowano w 2005 roku następujące ilości zwierzyny: łosie – 48 szt., jelenie szlachetne – 1.891 szt., daniele – 3 szt., sarny – 10.733 szt., dziki – 2.043 szt., jenoty – 320 szt., lisy – 2.672 szt., borsuki – 744 szt., kuny – 1.286 szt., tchórze – 688 szt., norki amerykańskie – 20 szt., piżmaki – 1.174 szt., zające – 4.178 szt., dzikie króliki – 10 szt., bażanty – 2.967 szt., kuropatwy – 4.344 szt.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 09:49
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-07-2014 14:23