Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki im. Celestyna Freineta Zarząd Grupy Regionalnej w Przemyślu

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI

Adres:       ul. Kraszewskiego 7 a, 37-700 Przemyśl

     tel.:       0504-439-819

e-mail:       anmail@go2.pl;
www.
freinet_przemysl@poczta.onet.pl 

 

Przedstawiciel władz organizacji:  Przewodnicząca Anna Charatonik


 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI

Główne obszary działania: Oświata, edukacja, wychowanie; pomoc społeczna, działalność charytatywna; ochrona zdrowia, rehabilitacja; rodzina, dzieci, młodzież; ekologia, ochrona środowiska; sport, rekreacja.

 

Cele statutowe:

Celem stowarzyszenia jest stwarzanie ram organizacyjnych do wspólnej pracy wymiany myśli i doświadczeń nauczycieli, wychowawców oraz innych osób inspirowanych pedagogiką C. Freineta, na zasadach kreatywnego współuczestnictwa wszystkich członków. Stowarzyszenie przyjmuje, że:

- wychowanie jest stwarzaniem wszystkim podmiotom edukacyjnym szans rozwoju i twórczej aktywności,

- szkoła jest miejscem rzeczywistego respektowania praw dziecka i zasad demokracji,

- szkoła jest miejscem życia i pracy, pracy umotywowanej i twórczej, w której uczeń oraz nauczyciel uczestniczą aktywnie oraz odpowiedzialnie,

- szkoła opiera proces wychowania na dialogu, w którym głosy nauczycieli i uczniów są jednakowo ważne,

- szkoła jest miejscem umożliwiającym dziecku swobodne wypowiadanie się w różnych formach ekspresji,

- tworzenie bogatego „środowiska wychowawczego” sprzyjającego samodzielnym poszukiwaniom jest niezbędnym warunkiem rozwoju zarówno uczniów jak i nauczycieli,

- otwartość na problemy integracji europejskiej wspiera szeroko rozumianą „edukację regionalną” opartą na prawie do zachowania tożsamości narodowej i etnicznej.

 

Doświadczenia i osiągnięcia:

Grupa skupia nauczycieli twórczych, poszukujących, nieustannie doskonalących swój warsztat pedagogiczny m. in. poprzez wdrażanie technik pracy C. Freineta do programu oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych.

Koncepcja pedagogiczna Celestyna Freineta jest wspaniałym źródłem inspiracji do poszukiwań efektywnych i zarazem atrakcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych metod oraz form wychowania i nauczania. Pedagogika ta stwarza możliwość więzi szkolnej edukacji z życiem najbliższego środowiska, szukania dróg rozwoju aktywności twórczej każdej osoby, akceptacje indywidualności i osiągania sukcesu na miarę jej możliwości psychofizycznych.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-08-2006 09:55 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 02-03-2011 14:28

Na skróty