9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem


PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl
tel./fax. (0-16) 670-71-85;
e-mail: cisprzem@free.ngo.pl
Przedstawiciel władz organizacji:Prezes Andrzej Berestecki

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI
Główne obszary działania:niepełnosprawni, inwalidzi.

Cele statutowe: Celem Towarzystwa jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce i środowiskach polonijnych, a w szczególności: pomoc społeczna; działalność charytatywna; działalność na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wśród mniejszości narodowych, ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka niepełnosprawności i rozwój rehabilitacji leczniczej; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych; krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku; rozwój kultury i sztuki; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między środowiskami osób niepełnosprawnych i organizacjami działającymi na ich rzecz; promocja i organizacja wolontariatu; działalność naukowa, popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym.

Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 09:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-07-2007 09:33