17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat dla przedsiębiorców składających deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych

UWAGA !

WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 

 

Mając na uwadze nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 t.j.) Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w myśl przepisu art. 6c ust. 2c w/w ustawy  przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

 

W świetle w/w przepisu przedsiębiorcy, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać w systemie gospodarki odpadami zorganizowanym przez Gminę Miejską Przemyśl lub z niego wystąpić.

 

W związku z zamiarem ogłoszenia przetargu na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych przedsiębiorcy, o których mowa wyżej, którzy zamierzają wystąpić z systemu winniw terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu – złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu.  

 

Brak pisemnego oświadczenia w w/w terminie skutkować będzie pozostaniem w zorganizowanym przez Gminę Miejską Przemyśl systemie gospodarowania odpadami, natomiast złożenie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu skutkować będzie obowiązkiem zawarcia z dniem 1 stycznia 2020 r. umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

 

 

śmieci.jpeg

publikacja: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 20-09-2019 14:03
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 20-09-2019 14:04