18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI

Adres:       ul. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl

     tel.:      16 676-95-70; fax: 676-95-72

e-mail:       brak

 

Przedstawiciel władz organizacji:       Prezes Jarosław Dyrda

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI

Główne obszary działania: Oświata, edukacja, wychowanie; podtrzymywanie tradycji I LO.

 

Cele statutowe:

1) podtrzymywanie tradycji I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu,

2) promowanie szkoły i jej osiągnięć,

3) aktywizowanie więzi pomiędzy szkołą a wychowankami w kraju i za granicą,

4) samokształcenie,

5) podejmowanie inicjatyw społecznych i kulturalnych,

6) krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich,

7) organizowanie pomocy dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu,

8) działalność oświatowa,

9) wspieranie edukacji, kultury, sztuki, oświaty, wychowania,

10) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,

11) propagowanie i upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, turystyki, krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży, dorosłych,

12) działanie na rzecz integracji europejskiej,

13) rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,

14) organizacja pomocy charytatywnej i wolontariatu,

15) podtrzymywanie kultury i tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

16) aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia, działania na rzecz zdobywania nowych kwalifikacji przez osoby pozostające bez pracy i zagrożenia bezrobociem,

17) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

18) ochrona dziedzictwa przyrodniczego i działania proekologiczne,

19) upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich i praw wspomagających rozwój demokracji,

20) kształtowanie wśród uczniów postaw uczciwości, pracowitości i pomocy innym w celu równomiernego rozwoju wszystkich członków wspólnoty lokalnej,

21) promowanie działań oświatowo – wychowawczych realizujących atrakcyjne, wartościowe i nowatorskie programy pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Doświadczenia i osiągnięcia:

1) przyznawanie nagrody dla najlepszego absolwenta – corocznie,

2) przyznawanie nagrody im. Dyrektora Adama Żaka za najciekawszą pracę maturalną z języka polskiego – od 2005 roku, od tego czasu konkurs literacki,

3) udział w sesji naukowej poświęconej bł. biskupowi J. S. Pelczarowi,

4) współudział w jubileuszu 375-lecia gimnazjum,

5) organizacja rajdów popularyzujących piękno okolic Przemyśla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 10:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 28-04-2011 13:32