9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką Oddział Terenowy w Przemyślu


PODSTAWOWE INFORMACJE O RGANIZACJI
Adres: ul. Barska 15/3, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 670-48-77
e-mail: brak

Przedstawiciel władz organizacji:Prezes Stanisław Kasperski

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Pomoc społeczna, działalność charytatywna; seniorzy, organizacje kombatanckie.

Cele statutowe: Celem stowarzyszenia jest dokumentowanie prawdy historycznej i losach Polek i Polaków prześladowanych przez III Rzeszę, dążenie do zabezpieczenia poszkodowanym należnych im praw oraz do uzyskania pomocy socjalnej, podejmowanie na forum krajowym i zagranicznym działań zmierzających do uzyskania moralnego zadośćuczynienia i rekompensaty materialnej z tytułu prześladowań, a zwłaszcza pobytu w obozach koncentracyjnych, obozach pracy, więzieniach, pracy niewolniczej oraz innych form prześladowań.
Stowarzyszenie gromadzi dokumentację dotyczącą eksploatacji fizycznej i ekonomicznej obywateli polskich, organizuje i udziela pomocy prawnej członkom w dochodzeniu i uzyskaniu zadośćuczynienia za krzywdy, straty moralne i materialne. Sprawuje opiekę nad materialnymi pamiątkami związanymi z represjami stosowanymi przez III Rzeszę.


Doświadczenia i osiągnięcia:
Stowarzyszenie (Oddział w Przemyślu) prowadzi działalność od 6 lutego 1990 roku. Swoim zasięgiem obejmuje teren byłego województwa przemyskiego. Akces do Stowarzyszenia zgłosiło 7014 osób represjonowanych przez III Rzeszę. Udokumentowało swoje represje przy naszej pomocy 6345 osób. W latach 1992-1996 pomoc finansową otrzymało 5137 osób. Środki finansowe na ten cel przeznaczył rząd niemiecki. Na podstawie uchwalonej ustawy 31.05.1996 roku ustawy 3615 osób otrzymuje comiesięcznie świadczenie (dodatek do emerytury) za pracę przymusową w III Rzeszy lub obozie pracy przymusowej w kraju. W latach 2001-2004 3246 osób deportowanych do prac przymusowych w III Rzeszy otrzymało jednorazowe świadczenie (odszkodowanie). Wysokość świadczenia uzależniona była od rodzaju wykonywanej pracy przymusowej lub innej represji.
W latach 200-2003 210 osób prześladowanych w rejonie miejsca zamieszkania (dzieci do lat 16) otrzymało jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł. Od 2004 roku dzieci urodzone w III Rzeszy z matek Polek przymusowych robotnic mają wypłacane stałe świadczenie (dodatek do emerytury). Dotychczas sporządzono 129 takich wniosków. Obecnie każda osoba, która pracowała przymusowo w III Rzeszy może jeden raz w roku ubiegać się o pomoc humanitarno – socjalną.
Obecnie czynione są starania, aby osoby represjonowane przez III Rzeszę mogły otrzymywać takie same świadczenia jakie otrzymują osoby represjonowane przez były ZSRR.
Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 10:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-07-2007 09:08