12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWN w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl
tel./fax: (0-16) 679-00-28;
e-mail: swn@idn.org.pl; www.idn.org.pl/przemysl/swn, www.ind.org.pl/przemysl/efs
 

Przedstawiciel władz organizacji:Prezes Zbigniew Berestecki

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Oświata, edukacja, wychowanie, pomoc społeczna, działalność charytatywna; ochrona zdrowia, rehabilitacja; rodzina, dzieci, młodzież; sport, rekreacja.

Cele statutowe:Celami Stowarzyszenia są działania na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności osób niesłyszących, słabo słyszących i z wadami wymowy realizowane w ramach zadań dotyczących:
1. Integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,
2. Niwelowania barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym,
3. popularyzowania postępowych idei i osiągnięć w zakresie rewalidacji i rehabilitacji,
4. Pomocy w korzystaniu najnowszych osiągnięć medycznych i technologicznych,
5. Prowadzenia profilaktyki zdrowotnej i społecznej - aktywizacja osób niepełnosprawnych w zakresie rozwiązywania własnych problemów,
6. Poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin lub opiekunów prawnych,
7. Wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży,
8. Wspierania nauki, edukacji, kultury, sztuki oraz oświaty i wychowania,
9. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
10. Przeciwdziałania patologiom społecznym,
11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
12. Promocji i organizacji wolontariatu i działalności charytatywnej,
13. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
14. Upowszechniania praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
15. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, zdobywania nowych kwalifikacji przez osoby pozostającej bez pracy i zagrożonej bezrobociem,
16. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
17. Ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ekologii,
18. Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
19. Upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka, swobód obywatelskich oraz praw wspomagających rozwój demokracji.


Doświadczenia i osiągnięcia:
www.ind.org.pl/przemysl/swn;www.ind.org.pl/przemysl/efs
Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 11:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-07-2007 08:51