10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI

Adres: ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl
tel./fax: 16 678-24-04, 16 678-68-91
e-mail: zdzprzemysl@wp.pl; www:zdz-przemysl.com
 

Przedstawiciel władz organizacji:Prezes Renata Lewicka


DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Oświata, edukacja, wychowanie; technika.

Cele statutowe:
Zakład jest Stowarzyszeniem o charakterze oświatowo - wychowawczym i naukowo – technicznym, którego celem jest udział w realizacji programu edukacji narodowej w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych ludności oraz działalności w zakresie rozwoju nauki i techniki, nowatorstwa i innowacji.


Doświadczenia i osiągnięcia:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu realizuje cele statutowe od 1992 roku. W tym czasie działalność nakierowana była na:
1.Rozwój bazy edukacyjnej
2.Rozszerzanie zakresu działania o nowe kierunki szkolenia
3.Powołanie Szkoły Niepublicznej
4.Poprawa jakości i efektywności szkolenia
5.Prowadzenie działalności naukowo – technicznej
6.Unowocześnienie wyposażenia do realizacji szkoleń
7.Pozyskiwanie środków finansowych do celów edukacyjnych

W tym czasie:
1. Powstały nowe Ośrodki Kształcenia Zawodowego jako filie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Dynowie, Jarosławiu, Lubaczowie i Łańcucie realizujące zadania statutowe oraz Punkty Konsultacyjne (Cieszanów, Laszki, Czarna, Wojtkówka).
2. Zwiększono zasięg oddziaływania na powiaty: jarosławski, lubaczowski, przeworski, łańcucki, krośnieński, ustrzycki, jasielski, rzeszowski, sanocki, stalowo-wolski, tarnobrzeski i zamojski.
3. Aktualnie realizujemy szkolenia w około 100 zawodach i specjalnościach w tym szkolenia z upoważnieniami Marszałka Województwa Podkarpackiego (przewóz materiałów niebezpiecznych), Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (operatorów sprzętu do robót budowlanych, drogowych i ziemnych), Prezydenta Miasta Przemyśla (szkolenie instruktorów nauki jazdy oraz kierowców taksówek), Urzędu Dozoru Technicznego (na uprawnienia dozorowe), Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie (przewoźników na certyfikat kompetencji zawodowych), Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin (stosowanie środków ochrony roślin), Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu w Mysłowicach (operator wózków akumulatorowychi spalinowych).
4. Przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego została powołana Państwowa Komisja Energetyczna do przeprowadzania egzaminów energetycznych, dozorowych i eksploatacyjnych.
5. Powołano Niepubliczną Szkołę Kosmetyczną kształcącą w kierunku technik usług kosmetycznych.
6. Poprawiono jakość i efektywność szkolenia. Ośrodek szkoleniowy uzyskał akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty, został też wpisany na listę placówek oświatowych oraz do rejestru instytucji szkoleniowych.
7. Zmodyfikowano programy nauczania dostosowując je do potrzeb gospodarki, urzędów i instytucji. Dokonano oceny i weryfikacji kadry dydaktycznej oraz zwiększono poziom wymagań w stosunku do wykładowców i słuchaczy.
8. Powołano Zespół Techniki zajmujący się działaniami naukowo – technicznymi, który nieprzerwanie pracuje.
9. Uzupełniamy bazę dydaktyczną o nowoczesny sprzęt do nauki zawodu i otrzymania uprawnień uwzględniając jego parametry techniczno – użytkowe, nowoczesność, różnorodność typów oraz ilość egzemplarzy (ilość dostosowania do ilości słuchaczy i równoczesności zajęć).
10. Uzupełniamy bazę dydaktyczną o nowoczesny audiowizualny sprzęt w tym rzutniki multimedialne z laptopami.
11. Pozyskiwano środki finansowe do celów edukacyjnych realizując projekty edukacyjne po wygranych konkursach z:
- PARP – „Młody we własnej firmie”,
- UKIE – „Świadomie do Unii Europejskiej”,
- PAUCI (Inicjatywa Współpracy Polsko – Amerykańsko – Ukraińskiej) – „Warsztaty fryzjersko – kosmetyczne”,
- NPB – „Młody przedsiębiorca”, „Bank służy klientom”, „Warsztaty przedsiębiorczości”, „II Warsztaty przedsiębiorczości”,
- ZPORR – Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa pt. „Z umiejętnościami łatwiej:.
12. Średnio rocznie organizujemy 280 kursów dla 5000 słuchaczy w wymiarze ponad 18 000 godzin zajęć.
 

Projekty realizowane w 2013 r.
 
Akademia potwierdzenia kwalifikacji
EFS-Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych (1.01.2013 r. - 28.02.2014 r.).
 
Będziemy działać skuteczniej
EFS-Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1.06.2013 r. - 31.08.2013 r.).
 
Droga do skuteczności
EFS-Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1.08.2013 r. - 31.10.2013 r.).
 
Od 1 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. jest kontynuowany projekt pt. "Akademia potwierdzania kwalifikacji".

 

Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 11:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-07-2014 11:11