7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
tel.:/fax: (0-16) 678-33-82;
e-mail: tpd@go2.pl; http://tpdprzemysl.republika.pl/

Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Krystyna Meinhardt

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Opieka nad dzieckiem i rodziną, działalność charytatywna, ochrona zdrowia, rehabilitacja, sport, rekreacja, turystyka, wypoczynek, oświata, edukacja, wychowanie.

Cele statutowe:
1.Tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom.
2. Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych.
3. Ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom – ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw.
4. Upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowaniu się dziecka poza rodziną; podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci.
5. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samodzielności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Doświadczenia i osiągnięcia:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu obejmuje obszarem działania powiaty: przemyski – ziemski i grodzki, jarosławski, przeworski, lubaczowski.
Koordynuje działalność 52 Kół Przyjaciół Dzieci w tym 3 Kół Specjalistycznych Pomocy Dzieciom i osobom Niepełnosprawnym oraz Koła zrzeszającego rodziny zastępcze.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi Środowiskowe Ognisko Wychowawcze. Każdego roku organizuje wypoczynek letni dla około 1000 uczestników w następujących formach:
 kolonie wypoczynkowe,
 kolonie zdrowotne,
 turnusy rehabilitacyjne, turnusy dla dziecka z opiekunem,
 wczasy rodzinne,
 półkolonie itp.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi fundusz pomocy dzieciom chorym. Organizuje pomoc materialną dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez wydawanie odzieży, obuwia, żywności (między innymi z Unii Europejskiej). Przy biurze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzone jest poradnictwo dla rodzin.

Opublikował:  | Data publikacji: 16-01-2007 14:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-09-2009 13:21