31 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla

W dniach od 19 do 30 czerwca br. istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla

 

 

Stypendium może otrzymać uczeń uczęszczający do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Miasta Przemyśla, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 

1) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

  1. 5,6 w przypadku uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych,
  2. 5,4 – w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych,

2) jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju organizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 r., nr 13, poz. 125 z późń.zm.), potwierdzony zaświadczeniem, o którym mowa w ww. rozporządzeniu,

3) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

4) jest laureatem krajowego lub międzynarodowego konkursu artystycznego.

 

 

Wniosek wraz z załącznikami (tzn. z kopią potwierdzona za zgodność z oryginałem świadectwa szkolnego oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych kryteriów),  należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza do 30 czerwca br.

 

 

DO POBRANIA ► DOCwniosek 2019.doc

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 18-06-2019 10:24
Modyfikował: Grzegorz Masłyk | Data modyfikacji: 18-06-2019 14:15