Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu mpzp „Monte Cassino 1”

Przemyśl, dnia 10.05.2019r.

BRMP.III.6.422.3.2016


OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Przemyśla
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 „Monte Cassino 1”

   

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej  w Przemyślu Nr 83/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. zawiadamiam, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Monte Cassino 1” obejmujący obszar położony w północno - wschodniej, przygranicznej części miasta Przemyśla, na północ od ulicy Buszkowickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 01.06.2019r. do 30.06.2019r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1, I piętro, pokój nr 2 w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu „Monte Cassino 1” odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Matejki 1, sala narad w dniu 03.06.2019r., godz. 9:00 - 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do w/w planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2019r.

Jednocześnie, informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2080 z późn. zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Monte Cassino 1” podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do 15.07.2019r.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-05-2019
  przez: Jerzy Ochalski
 • opublikowano:
  15-05-2019 11:22
  przez: Jerzy Ochalski
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 102
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×