10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz.U. z 2007r. Nr 120, poz. 819) istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników oraz zakupu jednolitego stroju szkolnego. 


      Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników może być udzielona dzieciom i uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju może być udzielone uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
      Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o w/w formy pomocy finansowej zgodnie z art. 8ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) nie może być większa niż kwota 351zł.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:
1. dla ucznia rozpoczynającego roczne przygotowanie przedszkolne – 70zł
2. dla ucznia klasy I szkoły podstawowej – 130zł
3. dla ucznia klasy II szkoły podstawowej – 150zł
4. dla ucznia klasy III szkoły podstawowej – 170zł

Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju szkolnego wynosi - 50zł.

      Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz jednolitego stroju jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, który należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2007/2008 do dnia 25 lipca 2007r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.
      W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w szkole do której uczeń będzie uczęszczał lub w Urzędzie Miejskim w Wydziale Edukacji i Sportu, ul. Łukasińskiego 7 oraz pod nr tel. (016) 6782596.

 

 

 

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

źródło: Wydział Edukacji i Sportu UM

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 12-07-2007 12:49
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-09-2007 07:21