20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE - Oferta Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry „Fredreum”

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Oferta Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry „Fredreum” złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „XX Przemyska Wiosna Fredrowska”.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „Fredreum” spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego  przyznać dotację w kwocie 10 000 zł.     

 

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

 

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Towarzystwem Dramatycznym im. Aleksandra Fredry „Fredreum” o wsparcie realizacji w/w zadania publicznego. 

 

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PDFOGŁOSZENIE.pdf

PDFUPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.pdf

 

 

 

 

zdjęcie główne:  www.commons.wikimedia.org

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 27-03-2019 11:02
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 27-03-2019 11:12