27 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na zajęcia na rok szk. 2019/2020

Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą. W obecnym roku szkolnych funkcjonuje ponad 40 sekcji artystycznych, w których uczestniczy blisko 1000 uczniów z Przemyśla i okolic. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych oraz w soboty.

 

plakatMDK.jpeg

 

Dzieci i młodzież przyjmowani są na zajęcia po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu kandydatów na zajęcia w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor placówki. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica lub kandydata pełnoletniego. Jeden kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie na maksymalnie 3 różne zajęcia. Uczestnictwo w większej ilości zajęć możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach. Dokumenty składane są w sekretariacie placówki przez rodzica lub kandydata pełnoletniego lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.mdkprzemysl.pl lub w sekretariacie placówki. Uczniowie pełnoletni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia ze szkoły lub placówki podlegającej systemowi oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, potwierdzającego ich naukę w okresie, w którym są uczestnikami zajęć pozaszkolnych MDK.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Statut MDK, Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do zapisów. Liczba miejsc ograniczona.

 

oferta-2019-20.png

 

PNGoferta-2019-20.png

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 06-03-2019 13:35
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 06-03-2019 14:24