Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Karta usługi

Nazwa Karty usługi:

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Kogo dotyczy

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Udostępnienie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego jej wykorzystania na wniosek. Informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu zobowiązanego podmiotu. Wniosek o ponowne wykorzystanie, wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

  1. Nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej
  2. Została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat
  3. Będzie wykorzystana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone
  4. Została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego  

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji,  w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Czas realizacji

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystanie nie może zostać rozpatrzony terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak  niż dwa miesiące od dnia złożenia tego wniosku. 

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wymagane dokumenty

Wniosek pisemny o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, w dowolnej formie. Wniosek musi zawierać następujące elementy:

1.nazwe podmiotu zobowiązanego
2.informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanych we wniosku
3.wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystana, oraz źródło udostępniania lub przekazania
4.wskazane celu ponownego wykorzystania (komercyjny lub niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług
5.wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych
6.wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2 .

Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego. Wniosek ten zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Opłaty

Bezpłatnie.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 1429 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 późn. zm.)

Dane urzędu:

Urząd Miejski w Przemyślu – Biuro Prezydenta Miasta

Dane adresowe:

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu (parter – pok. nr 1)

Numery telefonów:

16/675 20 82

Numery faks:

16/678 64 49

Uwagi

 

Strona BIP

http:/bip.przemysl.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

 Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu (parter – pok. nr 1)

Dni i godziny:

Kancelaria Ogólna czynna jest w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.30-15.30, a we wtorek w godz. 7:30 - 16.00;
tel. 16/678-68-20.

 

 

Opublikował(a): Anna Waszczak Data publikacji: 21-02-2019 11:23 Modyfikował(a): Maciej Wolański Data modyfikacji: 27-10-2020 13:22

Na skróty