Udostępnienie informacji publicznej

Karta usługi

 

Nazwa Karty usługi:

Udostępnienie informacji publicznej

Kogo dotyczy

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

2) wglądu do dokumentów urzędowych;

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Czas realizacji

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek pisemny o udostępnienie informacji publicznej. Forma wniosku jest dowolna. Można skorzystać z gotowego formularza.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik do niniejszej karty usługi.

DOCWniosek o udostępnienie informacji publicznej (42,50KB)

Opłaty

Bezpłatnie.

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w formie decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy udostępnienia  informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnieniu informacji publicznej wnioskodawca ma prawo do odwołania. Do decyzji o odmowie udostępniania informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnianiu informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym , że:

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

 

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Tryb odwoławczy

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 1429 z późn. zm.).

Dane urzędu:

Urząd Miejski w Przemyślu – Biuro Prezydenta Miasta

Dane adresowe:

Urząd Miejski, 37-700 Przemyśl, Rynek 1

Numery telefonów

16/675 20 82

Numery faks

16/678 64 49

Uwagi

 

 

Strona BIP

http:/bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu (parter – pok. nr 1)

Dni i godziny

Kancelaria Ogólna czynna jest w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.30-15.30, a we wtorek w godz. 7:30 - 16.00; tel. 16/678-68-20.

 

DOCWniosek o udostępnienie informacji publicznej (42,50KB)
 

Opublikował(a): Anna Waszczak Data publikacji: 21-02-2019 11:09 Modyfikował(a): Maciej Wolański Data modyfikacji: 16-06-2020 11:16

Na skróty