Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpatrywanie petycji

Karta usługi

Rozpatrywanie petycji

Kogo dotyczy

Osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną lub grupy tych podmiotów

Czas realizacji

Petycje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyznaczonym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu ww. terminu.

Wymagane dokumenty

Petycja zawierająca oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, jego adres lub siedzibę oraz oznaczenie adresata i przedmiotu petycji.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870).

2. Zarządzenie nr 180/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


Dane urzędu:

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

Biuro Prezydenta Miasta

Dane adresowe

37-700 PRZEMYŚL 

RYNEK 1

Numery telefonów

16/6782341

Numery faks

16-6786449

Uwagi

 

Strona BIP

http://bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Rynek 1 – parter, pok. nr 1.

Dni i godziny

Poniedziałek, Środa - Piątek 7.30 - 15.30

Wtorek - 7.30 - 16.00