12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018r., poz. 1492) ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pr

Prezydent Miasta Przemyśla działając na podstawie  art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym  (Dz. U. z 2018r., poz. 1492) ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2019 rok i zaprasza do składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.02.2019 roku do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Oferta musi zostać złożona na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia  nr 55/2019 Prezydenta Miasta  Przemyśla z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2019 rok. Opracowana powinna być techniką komputerową, złożona w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem  rodzaju i tytułu zadania przewidzianego do realizacji.

Oferta musi być kompletna (wszystkie pola wymaganego formularza muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie informacje), zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzona pieczęcią imienną.

Wszystkie kopie dokumentów załączone do oferty muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu (zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją).

Nie dopuszcza się składania przez jeden podmiot kilku ofert na zadanie objęte niniejszym konkursem.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na określone w ogłoszeniu zadanie wpłynie tylko jedna oferta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Przemyślu przy ul. Hm. I. Kossowskiej 1, pok. nr 8,  tel. 16 675 20 48.

 

Zarządzenie Nr 55/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2019 r.

Załączniki w formie edytowalnej:

DOCXzalacznik-nr-2-wzor-oferty.docx

DOCXzalacznik-nr-3-oswiadczenie.docx

DOCXzalacznik-nr-4-wzor-sprawozdania.docx

DOCXzalacznik-nr-5-harmonogram.docx

DOCXzalacznik-nr-6-klauzula-informacyjna.docx

 

Opublikował: Sebastian Styś | Data publikacji: 14-02-2019 15:30
Modyfikował: Sebastian Styś | Data modyfikacji: 14-02-2019 15:42