15 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Poradnik o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.), z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, a także ww. nieruchomości wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.

Zaświadczenie wydaje Prezydent Miasta Przemyśla z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia lub na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku a w przypadku uzasadnioną potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo ustanowienie odrębnej własności lokalu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50,00 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

 Prezydent Miasta Przemyśla przekazuje zaświadczenie do Sądu Rejonowego w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową w księgach wieczystych.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązuje w dniu przekształcenia lub w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji.

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Pozostałe opłaty wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku.

Za przekształcenie opłaty nie wnoszą osoby fizyczne lub ich spadkobiercy w przypadku gdy opłaty roczne zostały wniesione jednorazowo za cały okres użytkowania wieczystego.

Osoby fizyczne które nabyły prawo własności gruntu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty mogą zgłosić na piśmie Prezydentowi Miasta Przemyśla zamiar jednorazowego jej uiszczenia w kwocie pozostałej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu dwudziestoletniego okresu.

Rada Miejska w Przemyślu w dniu 21 stycznia 2019 r. podjęła uchwałę nr 15/2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl w prawo własności tych gruntów
W związku z tym osoby fizyczne będące właścicielami gruntu, którzy nabyli prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, które zgłoszą Prezydentowi Miasta Przemyśla na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej na podstawie ww. uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu mają możliwość otrzymania bonifikaty w wysokości:

 1. 60% -  w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
 2. 50% -  w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku
  po przekształceniu,
 3. 40% -  w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku
  po przekształceniu,
 4. 30% -  w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku
  po przekształceniu,
 5. 20% -  w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku
  po przekształceniu,
 6. 10% -  w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku
  po przekształceniu.

Powyższa uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, przysługuje bonifikata od opłaty, zgodnie z art. 9ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Bliższych informacji można uzyskać w wydziale:

-Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 5 tel. nr 16 675 21 22 (w przypadku nieruchomości które stanowiły własność Gminy Miejskiej Przemyśl

oraz

-Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 9 tel. nr 16 675 21 23 (w przypadku nieruchomości które stanowiły własność Skarbu Państwa).

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 r. O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW ORAZ ZGŁOSZENIE ZAMIARU WNIESIENIA OPŁATY JEDNORAZOWEJ NA PODSTAW

Uchwała Nr 15/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów

źródło informacji: Wydział Mienia Komunalnego UM

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 01-02-2019 16:33
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 13-03-2019 13:47