2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Skąd wzięly się różnice w wysokości podatków? Modernizacja ewidencji gruntów.

W ubiegłym roku zakończyły się prace zmierzające do modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla. Dzięki kompleksowym pomiarom w terenie granic działek i budynków, a także weryfikacji sposobu użytkowania gruntów, dane te w ewidencji stały się wiarygodne. Informujemy mieszkańców Przemyśla, że w związku z tym nastąpią również zmiany w naliczeniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego ponieważ zapisy w ewidencji są wiążące dla organu podatkowego.

Tak jak w przypadku każdej zmiany mającej wpływ na wysokość opodatkowania w tym także zmiany zapisów w ewidencji gruntów i budynków, na podatnikach ciąży ustawowy obowiązek złożenia, bez wezwania organu podatkowego, w terminie 14 dni od daty wystąpienia tej zmiany odpowiednich informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

W związku z powyższym informujemy właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla o obowiązku złożenia aktualnych informacji podatkowych zgodnych z danymi w ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli na terenie nieruchomości znajdują się budynki należy dokonać pomiarów ich powierzchni użytkowej stanowiącej podstawę opodatkowania, ponieważ ewidencja zawiera jedynie powierzchnię zabudowy ze wskazaniem ilości kondygnacji budynku i jego funkcji. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych - powierzchnia użytkowa budynku -  to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasze użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Niezależnie od tego w lutym bieżącego roku do mieszkańców Przemyśla dostarczone zostaną decyzje podatkowe dotyczące 2019 roku. Same stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie (dla podatku rolnego i leśnego przyjęto stawki wynikające z przepisów odpowiednio: ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym), ewentualne różnice pomiędzy dotychczas płaconymi kwotami podatku za rok, a nowymi będą wynikać ze zmiany klasyfikacji gruntu lub jego powierzchni.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla została przeprowadzona na podstawie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego w celu dostosowania istniejącej bazy ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów.

W tym celu Główny Geodeta Kraju w ramach programu Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach podpisał z Prezydentem Miasta Przemyśla umowę o współdziałaniu w celu wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 12 obrębów Miasta Przemyśla. Następnie przeprowadzono prace geodezyjne polegające na pomiarze budynków oraz granic działek a także zweryfikowano sposób użytkowania gruntów, dla których dotychczasowe dane okazały się niewiarygodne. Dane pozyskane w ramach prac modernizacyjnych stały się danymi ewidencyjnymi od 10 maja 2018 roku.

Równolegle do tego projektu przebiegał projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, w którym Miasto Przemyśl występowało w roli partnera, a liderem był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W ramach tego projektu została wykonana modernizacja 4 pozostałych obrębów ewidencyjnych Miasta Przemyśla, co pozwoliło pokryć pracami modernizacyjnymi całość powierzchni miasta. Dane pozyskane w ramach projektu PSIP stały się danymi ewidencyjnymi od 6 października 2018 roku.

Całość prac trwała 2 lata i była unikatowa w historii geodezji w Przemyślu ze względu na kompleksowość pomiarów w terenie, gdzie pomierzono nie tylko budynki, ale także granice działek spisując przy tym protokoły graniczne z właścicielami, oraz zweryfikowano kontury użytków gruntowych. Dzięki temu obraz nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta przybliżył się do stanu faktycznego.

Dodatkowe informacje na temat modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Rynek 20 (pokój nr 1) lub telefonicznie 16 675 01 06.

Dodatkowe informacje na temat opodatkowania nieruchomości można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu - ul. Wodna 11 (parter, pok. 106) bądź tel. 16 675 20 26.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 18-01-2019 16:00
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 14-02-2019 10:49