Podziękowania za współpracę z Przemyską Radą Seniorów

W związku z kończącą się kadencją Przemyskiej Rady Seniorów – w jej  imieniu przewodnicząca Pani Bogumiła Walicka – Lechowicz, podczas sesji Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 16.10.2018 r. – podziękowała za dotychczasową współpracę: Panu Prezydentowi Miasta Przemyśla Robertowi Chomie, Panom Zastępcom oraz Wysokiej Radzie za  wsparcie, przyjazną atmosferę i znakomite relacje personalne.

Słowa szczególnego podziękowania skierowała do Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Pana Roberta Gawlika za stworzenie wspaniałego klimatu w pracy Rady, za zaangażowanie,  cierpliwość, wiedzę i optymizm.
Podziękowania otrzymali także Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Redakcja "Życia Podkarpackiego" i ”Naszego Przemyśla”.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła kilka istotnych faktów z prac Rady w czteroletniej kadencji.

1. Udział w ogólnopolskim projekcie "ZOOM na Rady Seniorów" we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę" z Warszawy. W wyniku współpracy przygotowano "Raport z badań wśród Seniorów w Przemyślu".
2. Członkostwo w Ogólnopolskim Porozumieniu Rad Seniorów z siedzibą w Krakowie. Uczestnictwo w kongresach, z których uchwały przekazywano do Komisji Polityki Senioralnej przy Sejmie RP oraz Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3. Nawiązano współpracę z Stowarzyszeniem MANKO w Krakowie, skąd otrzymujemy dla  mieszkańców miasta czasopismo „Głos Seniora”. Rada  Seniorów ponadto rozprowadza Ogólnopolską Kartę Seniora, uprawniającą do różnych upustów i rabatów.
4. Przedstawiciel Przemyskiej Rady Seniorów jest członkiem Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie. Ponadto przedstawiciele  Rady są członkami Rady Nadzorczej Lokalnego Funduszu Rozwoju „Samorządowa Polska” Przemyśl Sp. z o. o.   i  uczestniczą  w pracach nad wprowadzeniem nowoczesnego systemu monitorowania stanu zdrowia - teleopieka.
5. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Krosna Radni brali udział w Forum Organizacji Pozarządowych oraz dzielili się doświadczeniami z funkcjonowania Rady.
6. Prowadzone były comiesięczne dyżury, podczas których spotykano się z mieszkańcami naszego miasta. Zgłaszane przez nich problemy  rozpatrywano nadając im odpowiedni  bieg (szczegółowa dokumentacja znajduje się w teczkach tematycznych i w segregatorach oraz w sprawozdawczości rocznej i w protokołach z posiedzeń Rady).

Przewodnicząca Rady Seniorów podziękowała radnej Pani Annie Hayder za szczególne zaangażowanie w pracach Rady, jak też za propozycje projektów  tablic i pomników o znaczeniu historycznym, które odsłonięto w Przemyślu.
Podziękowania skierowała również do radnej Pani Elżbiety Grodeckiej za prowadzenie sprawozdawczości i protokołów z posiedzeń Rady, a przede wszystkim za prowadzenie kroniki pamiątkowej, obrazującej całokształt  pracy radnych.

Na zakończenie przewodnicząca poinformowała, iż we współpracy z  lokalnym samorządem wprowadzono "Kopertę życia", opracowano "Informator Przemyskiego Seniora" oraz powołano "Miejsca Przyjazne Seniorom".

Ważnym sygnałem  w wypowiedzi przewodniczącej była zgłoszona wielokrotnie przez Radę potrzeba powołania w Przemyślu Dziennego Klubu Seniora – Centrum Seniora, którego powstanie wynika z przeprowadzonej przez Radę, 4 lata temu, diagnozy lokalnej potrzeb środowiskowych seniorów.

 

Informację przedłożyła
Sekretarz Przemyskiej Rady Seniorów
Elżbieta Grodecka

 

Opublikował(a): Robert Gawlik Data publikacji: 10-01-2019 09:10 Modyfikował(a): Robert Gawlik Data modyfikacji: 10-01-2019 09:12

Na skróty