18 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nieodpłatna pomoc prawna w Przemyślu w roku 2016

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W Przemyślu zorganizowane zostaną 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porady prawne będą udzielane od dnia 04.01.2016r. w:

 1.  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leszczyńskiego 3,
 2.  Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom przy ul. Św. Brata Alberta 10.

Porad będą udzielać adwokaci i radcowie prawni (na podstawie zawartych porozumień przez tut. samorząd  z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych), a także na podstawie zawartej umowy z organizacją pozarządową o realizację zadania publicznego.

Osoby  uprawnione do otrzymania darmowej pomocy prawnej:

 • młodzież do 26 roku życia -  na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane, świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – po przedstawieniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny -  po przedstawieniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • kombatanci – po przedstawieniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • weterani – po przedstawieniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty -  po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1-6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Porady prawne będą udzielane przez pięć dni w tygodniu zgodnie z harmonogramem:

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY   PRAWNEJ

SIEDZIBA PUNKTU

CZAS PRACY PUNKTU

Punkt Nr 1

obsługiwany przez adwokatów

Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom

ul. Św. Brata Alberta 10

37-700 Przemyśl

 

poniedziałek – wtorek:

1000  - 1400

środa -piątek:     

1500 – 1900

Punkt Nr 2

obsługiwany przez radców prawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Leszczyńskiego 3

37-700 Przemyśl

 

poniedziałek – piątek:

1500  - 1900

Punkt Nr 3

prowadzony przez organizację pozarządową

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Leszczyńskiego 3

37-700 Przemyśl

 

poniedziałek – piątek:

  1000 – 1400

 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 31-12-2018 08:22