18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR”.

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR”.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2018 r.  do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Przemyślu).

  1. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
  2. Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).
  3. Ofertę opracowaną techniką komputerową należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w otwartym konkursie ofert.
  4. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym (wszystkie pola wymaganego formularzu muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie żądane informacje).
  5. Oferta zawierająca braki formalnoprawne zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej.
  6. Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1, tel. 16 678-48-86.

PDF  Zarządzenie Nr 500/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR"
DOCXWZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA.docx
DOCXWZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO.docx
DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.docx
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl