5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zarząd sukcesyjny

Od dnia 25 listopada 2018 r. - na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. 2018, poz. 1629) /1 - obowiązują przepisy, które umożliwiają zachowanie ciągłości działania w przypadku śmierci przedsiębiorcy oraz płynne przekazanie firmy następcom poprzez wyznaczenie tzw. zarządcy sukcesyjnego.

Na czym polega zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy. Do jego wykonywania konieczne jest powołanie zarządcy sukcesyjnego, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie przedsiębiorstwa (np. umowy z pracownikami, kontakty z kontrahentami, sprawy podatkowe, ZUS itp.) do momentu uregulowania formalności spadkowych.

Zarządcę sukcesyjnego może wyznaczyć sam przedsiębiorca albo może zostać on powołany przez osoby uprawnione po śmierci przedsiębiorcy.

Ważne !

Wyznaczenie zarządcy przez przedsiębiorcę za życia pozwala uniknąć niepotrzebnych formalności i kosztów. Powołanie zarządcy po śmierci przedsiębiorcy musi odbywać się z udziałem notariusza, wymaga więcej formalności i wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Zarządcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej (nie może to być osoba prawna, czyli np. spółka), może być nim np. jeden ze spadkobierców przedsiębiorcy. Zarządca nie musi być przedsiębiorcą.

Aby powołać zarządcę sukcesyjnego, przedsiębiorca musi być wpisany do CEIDG.

Do powołania zarządcy sukcesyjnego wymagane jest:

- oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego w formie pisemnej,

- pisemna zgoda zarządcy na pełnienie tej funkcji (oświadczenie i zgoda mogą być zawarte w tym

  samym dokumencie), /2

- zgłoszenie (wpis) zarządcy do CEIDG.

Wpis zarządcy sukcesyjnego następuje przy użyciu formularza CEIDG-ZS, który jest załącznikiem do wniosku CEIDG-1.

Złożenie wniosku o wpis zarządcy do CEIDG jest bezpłatne !

Przy zgłaszaniu zarządcy sukcesyjnego do CEIDG nie trzeba dołączać oświadczenia o powołaniu za- rządcy oraz o zgodzie na pełnienie tej funkcji. Wystarczy, że we wniosku o wpis zarządcy sukcesyjnego do CEIDG złoży się oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że stosowna zgoda została udzielona.

Zarządca sukcesyjny powołany przez przedsiębiorcę i wpisany do CEIDG rozpoczyna pełnienie swej funkcji z chwilą śmierci przedsiębiorcy.

Zarząd sukcesyjny może trwać 2 lata po śmierci przedsiębiorcy (z ważnych powodów sąd może przedłużyć ten okres do 5 lat).

Więcej informacji zob.:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zamykanie-firmy/chce-zakonczyc-dzialalnosc-jednoosobowa/zarzad-sukcesyjny-ulatwienie-w-przekazywaniu-firmy-nastepcom

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zamykanie-firmy/chce-zakonczyc-dzialalnosc-jednoosobowa/zarzad-sukcesyjny-ulatwienie-w-przekazywaniu-firmy-nastepcom/zarzad-sukcesyjny-wzory-formularzy

 

1/ http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001629/O/D20181629.pdf

2/ DOCXoświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego (wzór).docx

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 03-12-2018 14:06