31 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Lokalny rynek pracy w liczbach

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, według stanu na dzień 31 października 2018 roku, w PUP w Przemyślu zarejestrowanych było 6.606 bezrobotnych, czyli o 65 osób mniej niż w poprzednim miesiącu. Zaś w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 775 osób, czyli o 10,5 %.

 

pup logo.png

 

Ilość bezrobotnych zamieszkałych w Przemyślu w końcu października br. wynosiła 3.069 osób (46,5 % ogółu bezrobotnych) i w porównaniu do poprzedniego miesiąca była mniejsza o 54 osoby, a ilość bezrobotnych zamieszkałych w powiecie ziemskim była mniejsza o 11 osób i na koniec października 2018 roku wynosiła 3.537 osób (tj. 53,5 % ogółu bezrobotnych).

 

 

lp.

 

 

Wyszczególnienie

Stopa bezrobocia według stanu na:

 

31.08.2018 r.

 

30.09.2018 r.

1.

Polska

5,8

5,7

2.

Województwo podkarpackie

8,7

8,5

3.

Powiat przemyski

13,2

13,0

4.

Miasto Przemyśl

11,5

11,4

 

Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie przemyskim ziemskim stanowili bezrobotni z gminy Żurawica (17,5 %), gminy Przemyśl (12,2 %), gminy Dubiecko (12,2  %), gminy Orły (10,9 %), gminy Bircza (10,9 %) natomiast najmniejszy udział, bo 5,2 % stanowili bezrobotni z gminy Stubno.

 

W październiku b.r. w urzędzie pracy zarejestrowano 678 bezrobotnych, dla porównania, w miesiącu poprzednim 645 osób. Z ewidencji bezrobotnych wykreślono 743 osoby, natomiast w miesiącu poprzednim 754 osoby.

 

 

Głównymi przyczynami, które decydowały o wyłączeniu z ewidencji bezrobotnych były:

- podjęcie pracy niesubsydiowanej – 265 osób

- podjęcie pracy subsydiowanej – 74 osoby, z tego:

 • Prac interwencyjnych – 7 osób
 • Robót publicznych – 7 osób
 • Podjęcia działalności gospodarczej – 11 osób
 • Podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia – 30 osób
 • Bon na zasiedlenie – 12 osób
 • Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia – 4 osoby
 • Rozpoczęcia realizacji ind. Programu zatrudnienia socjalnego (CIS) – 3 osoby

- rozpoczęcia szkolenia – 10 osób

- rozpoczęcia stażu – 13 osób

- rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 7 osób

- odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy – 12 osób

- niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 172 osoby

- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 21 osób

- podjęcia nauki – 28 osób

- osiągnięcia wieku emerytalnego – 10 osób

- nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 4 osoby

- nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego – 5 osób

- z innych przyczyn – 122 osoby

 

 

Według stanu na dzień 31 października 2018 roku, wybrane kategorie bezrobotnych przedstawiały się następująco:

 • Kobiety stanowiły 54,1  % ogółu bezrobotnych (3.574 osób, w tym 1.894 zamieszkałych na wsi); w porównaniu do stanu z miesiąca poprzedniego, udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się o 0,2 %. W ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet 1.263 osoby, tj. 35,3 % stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.
 • Z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 808 osób, które stanowiły 12,2 % w ogólnej liczbie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim odpowiednio: 801 i 12,0%). W omawianej populacji bezrobotni mieszkańcy wsi stanowili 58,5% (w miesiącu poprzednim 58,8%).
 • Osoby poprzednio pracujące w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 79,9% (w miesiącu poprzednim 79,6%). W ogólnej liczbie poprzednio pracujących, osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, stanowiły 4,6% (w miesiącu poprzednim 4,8%).
 • Bez kwalifikacji zawodowych zarejestrowanych było 1.944 osoby, które w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 29,4% (w miesiącu poprzednim 29,3%).
 • Bez doświadczenia zawodowego zarejestrowanych były 1.807 osób, które w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 27,4% (w poprzednim miesiącu 27,8%).
 • Osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowiły 4,5%, czyli 295 osób w ogólnej liczbie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim zaś odpowiednio 3,6 % i 239 osób).
 • Cudzoziemcy stanowili 0,4% (28 osób) w ogólnej liczbie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim odpowiednio: 0,4% i 26 osób).

Według stanu na 31 października 2018 roku, w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu znajdowały się 155 osób poszukujących pracy, jednocześnie nie posiadające statusu osoby bezrobotnej – w tym  105 osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu (w miesiącu poprzednim było to odpowiednio: 154 osoby poszukujące pracy i 107 osób niepełnosprawnych).

 

 

Osoby bezrobotne w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu – stan na koniec października br.:

 • Osoby bezrobotne zatrudnione przy pracach interwencyjnych – 286 osób (w tym 161 kobiet)
 • Osoby bezrobotne zatrudnione przy robotach publicznych – 62 (w tym 37 kobiet)
 • Osoby bezrobotne odbywające szkolenie 9 (w tym 1 kobieta)
 • Osoby bezrobotne odbywające staż – 158 (w tym 117 kobiet)
 • Osoby bezrobotne odbywające prace społecznie użyteczne 85 (w tym 48 kobiet)

 

 

W październiku br. w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu były 172 oferty, to o 50 mniej niż w porównaniu do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym. W ogólnej liczbie ofert 37,4 % stanowiły oferty subsydiowane ze środków Funduszy Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (w październiku 2017 roku – 58,6 %).

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

   Zgłoszone do PUP w październiku 2018 roku

W tym subsydiowane

Ogółem

172

65

 

 

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa

151

44

miejsca aktywizacji zawodowej

21

21

 

z tego

Staże

12

12

prace społecznie użyteczne

9

9

dla niepełnosprawnych

4

0

 

 

Wśród wolnych miejsc zatrudnienia zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu w październiku br. 6,6 % stanowiły miejsca pracy zgłoszone z sektora publicznego. W miesiącu poprzednim było to odpowiednio – 24,3 %.

 

 

 

 

publikacja: Agata Czereba

informacja: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 20-11-2018 09:47
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 20-11-2018 09:49