8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja „Wokół problemów…”

     W dniu 5 czerwca 2007 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyła się Konferencja pt. "Wokół problemów…" zorganizowana przez "Młodość ze sztuką", przy współudziale Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Straży Miejskiej i Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich UM w Przemyślu.
     "Młodość ze sztuką" jest projektem, którego głównym celem jest zaproszenie młodzieży do czynnego udziału w procesach przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizmowi, narkomanii, przestępczości) z wykorzystaniem współczesnej sztuki we wszystkich jej aspektach, a także zmobilizowanie "subkultur" młodzieżowych do pozytywnego istnienia w mieście.
     Projekt powstał po wieloletniej współpracy z młodzieżą, co pozwoliło nam nakreślić podstawy współpracy ze środowiskiem, które z racji swoich zainteresowań i kultury ma swoje zasady, konkretne stanowiska i zachowania. Na podstawie tej współpracy zorganizowana została konferencja, skierowana do młodzieży szkół średnich i młodzieży starszej.
     Była to pierwsza konferencja, w której młodzież mogła mówić o swoich problemach, spostrzeżeniach i bolączkach. Przeprowadzona wcześniej w środowisku młodzieżowym obserwacja, liczne rozmowy z młodymi ludźmi wykazały, że do głównych problemów należy zaliczyć: brak pracy, używki, przemoc, zaburzoną hierarchię wartości, brak możliwości rozwijania zainteresowań. Ciekawe i ważne jest to, że problemy te pojawiły się również w badaniach przeprowadzonych dla miasta.
   Konferencję rozpoczął pan Wiesław Jurkiewicz, zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, który podziękował za inicjatywę i pomysł zorganizowania spotkania, którego celem jest próba zdiagnozowania problemów nurtujących młodzież. Jak zauważył młodzi ludzie stykając się ze współczesnym światem popadają w różne patologie i niepożądane zjawiska; po części wszyscy się do tego przyczyniamy, dlatego że za mało współpracujemy – począwszy od rodziny poprzez różne instytucje, jak i samorząd.
Pan Prezydent odniósł się także do wydarzeń jakie miały miejsce w trakcie meczu piłkarskiego w Przemyślu: „W tym samym czasie trwa inna konferencja z mediami lokalnymi, poświęcona wydarzeniom, które miały miejsce w związku z ostatnimi wybrykami sportowymi. Ta konferencja, która odbywa się na tej sali wpisuje się w tamtą i odwrotnie”. Wyraził przy tym nadzieję, że wspólnie uda się wypracować płaszczyznę współpracy, aby w przyszłości nie dopuścić do podobnych zdarzeń.
    Spotkaniu przewodniczyła pani Danuta Wiech, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego. Na wstępie wprowadziła zebranych w ideę konferencji oraz przybliżyła podstawowe założenia projektu „Młodość ze sztuką”.
     Merytorycznego wprowadzenia w temat konferencji dokonała pani Agnieszka Kruczyńska, koordynator projektu „Młodość ze sztuką”. W formie prezentacji multimedialnej w sposób syntetyczny scharakteryzowała główne problemy z jakimi spotyka się młodzież, wynikające z pracy projektu, a które zostały przedstawione na wstępie naszych rozważań: brak pracy, używki i przemoc, zaburzona hierarchia wartości, brak możliwości rozwijania zainteresowań. Wokół tych zagadnień przebiegała dalsza dyskusja.
    Pani Jolanta Jabłońska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom, przedstawiła jego działalność. Do najbardziej niepokojących zjawisk zaliczyła: obniżenie granicy wieku, w którym następuje pierwszy kontakt z alkoholem; uniformizację szkodliwego obyczaju picia; znaczny wzrost liczy przestępstw dokonanych przez dzieci i młodzież pod wpływem alkoholu. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest uzależnienie krzyżowe, tj. alkohol i środki psychotropowe. Wśród wielu działań profilaktycznych prowadzonych przez MOZU wymieniła: każdorazowe rozmowy motywujące osób dowiezionych do wytrzeźwienia, pomoc interwencyjną wobec osób, które same się zgłosiły, udzielanie porad i wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz tzw. oświatę edukacyjną.
    O problemach nadużywania alkoholu na granicy mówił pan Maciej Cieleń, Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Izby Celnej w Przemyślu. Jak stwierdził: „Młodzi ludzie, których start w dorosłe życie jest coraz cięższy w związku z brakiem pracy, brakiem perspektyw na normalne, samodzielne życie, szukając zajęcia które dawałoby im możliwość zarobienia pieniędzy, trafiają w środowisko ludzi, którzy z tzw. <<przemytu mrówczego>> zrobili sobie źródło dochodu. Niestety, wśród ludzi którzy zajmują się tym procederem nieodzownym <<towarzyszem>> dnia spędzonego w kolejce osób oczekujących na odprawę celną jest alkohol”. W konsekwencji zdarzają się przypadki niszczenia mienia, zachowań agresywnych w stosunku do funkcjonariuszy, jak również innych osób przekraczających granicę.
    O konsekwencjach prawnych wobec osób nieletnich ulegających demoralizacji mówiła pani Agnieszka Dudek, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Przemyślu. Pokrótce przybliżyła zebranym regulacje prawne zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich – cel ustawy, pojęcie nieletniego, demoralizacji, środki stosowane przez sąd wobec nieletnich. Poruszyła także problem odpowiedzialności karnej nieletnich, z którą mamy do czynienia w wyjątkowych sytuacjach. Jak stwierdziła obniża się wiek osób przejawiających symptomy niedostosowania społecznego. Dodała, że uregulowania prawne przywidują odmienne traktowanie nieletnich i dorosłych co wydaje się być uzasadnione z punktu widzenia rozwoju psychofizycznego i moralnego.
     Analizę wykroczeń ujawnionych na terenie Przemyśla zaprezentował pan Artur Jędruch, Komendant Miejski Policji. Podkreślił, że niemalże we wszystkich rodzajach wykroczeń uczestniczą nieletni, lecz w różnym zakresie; młodzi ludzie najczęściej dopuszczają się wybryków chuligańskich. Stwierdzone jest także obniżanie się granicy wieku sprawców. Wspomniał także o odmiennej procedurze stosowanej wobec sprawców nieletnich.
    Propozycje aktywizacji zawodowej młodzieży omówiła pani Maria Cichoń, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Jak ujawniła stopa bezrobocia na terenie powiatu przemyskiego i w samym mieście utrzymuje się na wysokim poziomie w porównaniu do innych miast, jak np. Rzeszów czy Krosno. Również bardzo wysokie bezrobocie odnotowuje się wśród młodzieży – do 20 %. Niepokojącym jest fakt rejestracji rocznika 1987, 1988 i 1989 z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym, średnio ok. 3-5 osób dziennie; jest to młodzież nie przygotowana do wejścia na rynek pracy. Przechodząc do problemu aktywizacji osób bezrobotnych zauważyła, że najbardziej popularną formą aktywizacji to staże; do innych formy aktywizacji zaliczyła: prace interwencyjne, bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej; szkolenia. W Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudniony jest doradca zawodowy oraz funkcjonuje Klub Pracy, w szczególności przeznaczony jest dla ludzi młodych; zauważalny jest jednak brak aktywności ludzi młodych w zakresie korzystania z doradztwa. Środki na aktywizację pochodzą z Funduszu Pracy i EFS-u;
    Programy profilaktyczne oferowanych przez miasto Przemyśl skierowane do młodzieży omówiła pani Danuta Wiech. Prezentacja multimedialna została oparta o lokalną diagnozę problemów na podstawie badań monitoringowych. Dane statystyczne obejmowały kontakty młodzieży z alkoholem i narkotykami w trzech grupach wiekowych: uczniowie szóstych klas, uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych i drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Następnie przybliżyła i krótko scharakteryzowała różne formy oddziaływania profilaktycznego, w tym szkolne programy profilaktyczne, programy autorskie, programy pozaszkolne; działalność świetlic środowiskowych; wypoczynek letni i zimowy, pozalekcyjne zajęcia sportowe.
     Oferty zajęć pozalekcyjnych skierowane do młodzieży zaprezentowała pani Elżbieta Tarnawska, kierownik referatu Oświaty i Kultury Fizycznej Wydziału Edukacji i Sportu. Z danych liczbowych dotyczących zajęć pozalekcyjnych wynika, że w szkołach gimnazjalnych jest mniej zajęć i uczestników; zainteresowanie młodzieży jest także mniejsze. Zauważyła, że to sami rodzice wnioskowali o dodatkowe zajęcia; są nauczyciele, są pomysły ale nie ma chętnych. Odnosząc się do zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych stwierdziła, że jest duże bogactwo ofert; różnorodność kół zainteresowań, dużo zajęć sportowych, we wszystkich szkołach działają uczniowskie klub sportowe. Dodała, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej pozalekcyjnych zajęć sportowych. Szkoły skorzystały z programu wyrównywania szans edukacyjnych.
     Na zakończenie tej części głos zabrał ks. Jacek Gęca, prezes Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Orlęta” w Przemyślu, który przybliżył zebranym różne formy zajęć oferowanych przez stowarzyszenie. Stwierdził, że zajęcia sportowe same przyciągną młodzież jeżeli będą przygotowane i prowadzone na odpowiednim poziomie. Stowarzyszenie prowadzi różnorodną działalność: pozalekcyjne zajęcia sportowe z programem profilaktycznym, świetlicę środowiskową dla dzieci, wypoczynek letni i zimowy. Odnosząc się do pracy duszpasterskiej skonstatował, że młodzież, która nie ma bazy w domu, rodzinie, nie żyje w środowisku, w którym można wzrastać, w którym się widzi pewne wartości, w którym można zobaczyć swoją przyszłość w pozytywnym świetle. Problemem dzisiejszej młodzieży jest brak zainteresowań. Zwrócił się do zebranych z pytaniem: „co zrobić z tymi ludźmi, którzy nie mają motywacji, chęci życia?” Powołując się na słowa ks. Bosko stwierdził, że człowiek młody poprzez agresję, zachowania chuligańskie zwraca na siebie uwagę, ponieważ czuje się niepotrzebny i zagubiony.
    Po informacjach podanych przez zaproszonych gości rozpoczęła się dyskusja. Zgromadzona młodzież – delegacje przemyskich szkół (I Liceum Ogólnokształcącego, SZMiD, ZSEiO, ZSZ nr 1) i przedstawiciele „Młodości ze sztuką” rozpoczęli dyskusję.
Ważnym głosem w dyskusji była wypowiedź pana Mariusza Zamirskiego, dyrektora Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zwrócił uwagę na to, że neguje się coraz bardziej wartościowe postawy; widać to szczególnie w szkołach gimnazjalnych; dwie twarze ludzi młodych – inne zachowanie indywidualne, inna zaś w grupie; wizja naszego miasta powinna być kreowana przez ludzi młodych; młodzi powinni wziąć trochę odpowiedzialności za miasto.
    Trudno jednak mówić o odpowiedzialności, gdy z każdej ze stron słychać rozgoryczenie. Dlatego podsumowując warto skupić się na głosach młodzieży.
Okazało się, że młodzi ludzie w naszym mieście czują się niedoceniani, traktowani stereotypowo i często niesłusznie oskarżani.
   Młodzież widzi zagrożenia, zwraca uwagę na potrzebę współpracy przy rozwiązywaniu problemów. Zauważają, że można wspólnie dążyć do pozytywnego obrazu miasta.
   Wśród wielu problemów, które były omawiane bardzo mocno zaznaczyła się potrzeba tworzenia alternatywnych form zagospodarowania czasu wolnego młodzieży starszej, która ma już swoje zainteresowania jasno wytyczone, wielu dorosłym kojarzące się z subkulturą, agresją, wulgaryzmami, niejednokrotnie niesłusznie. Oprócz tej ważnej kwestii spędzania czasu wolnego, w czasie dyskusji sformułowano następujące hasłowe wnioski:

1. Konieczne jest wsparcie młodzieży w załatwianiu spraw urzędowych.
2. Przy rozwiązywaniu problemów z młodzieżą - współpracujmy, a nie rywalizujmy z młodymi, uczmy się kompromisów.
3. Konieczne jest przewidywanie konsekwencji swoich zachowań, a także sytuacji, w których można ponieść prawne i związane z okolicznościami konsekwencje.
4. Docierajmy do młodych ludzi z informacjami o imprezach i zajęciach do nich skierowanych.
5. Warto dopuścić przemyskie zespoły hip - hopowe do występów w czasie imprez miejskich.
6. Pracujmy nad zmniejszeniem dostępności alkoholu niewiadomego pochodzenia.
7. Przełamujmy stereotypy i uprzedzenia.

    Problemów jest dużo, ale warto o nich rozmawiać, w tej kwestii wszyscy uczestnicy byli zgodni. Aby dojść do porozumienia trzeba poznawać się nawzajem, szukać kompromisów i rozwiązań, a nie wysuwać wzajemne oskarżenia.

    Podsumowania dokonała pani Danuta Wiech, która zwracając się do młodzieży powiedziała: „Wy mówicie: jesteśmy źle traktowani – oceniani po ubiorze i słownictwie, ignorowani w urzędach, prześladowani przez policję; jest mało adresowanych do nas ofert zajęć; nie jesteśmy informowani o imprezach.
My mówimy: nie chcemy niszczenia mienia, zakłócania spokoju innym, wulgarnego zachowania.
    Nasza obecność tutaj świadczy o poważnym traktowaniu młodzieży. Czasami odnoszę wrażenie, że my wysilamy się, proponujemy, angażujemy i trafiamy w próżnię. Was to nie zadowala. Z drugiej strony jesteście zagubieniu, sfrustrowani, zmęczeni; świat wokoło stanowi dla Was zagrożenie. Oczekujecie od nas pomocy i nie zawszę ją otrzymujecie. My naprawdę chcemy Wam pomóc, z Wami współpracować. Chcemy Was słuchać, a nie tylko słyszeć”.

    Konferencja „Wokół problemów…” zarysowała problemy, nie wyczerpując tematu. Mamy nadzieję, że będą następne, które pozwolą tworzyć pozytywne relacje między dorosłymi, a wchodzącymi w dorosłość, między urzędnikami a młodzieżą, nauczą wspólnie rozwiązywać problemy nadużywania alkoholu czy przemocy.
    Nie od dziś wiadomo, że problemy młodych najlepiej rozwiązują młodzi, więc może warto szukać rozwiązań przy współpracy?
    W tym miejscu dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenia: gospodarzowi spotkania Panu Prezydentowi, gościom za przybliżenie informacji i chęć współpracy, przybyłym delegacjom ze szkół za zainteresowanie i wspólną dyskusję.„Młodość ze sztuką”
dodał: Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 02-07-2007 15:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:38