10 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Lokalny rynek pracy w liczbach

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 roku, w PUP w Przemyślu zarejestrowanych było 6.780 bezrobotnych, czyli o 14 osób więcej niż w poprzednim miesiącu. Zaś w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 801 osób, czyli o 10,6 %.

 

pup_logo.png

 

Ilość bezrobotnych zamieszkałych w Przemyślu w końcu sierpnia br. wynosiła 3.199 osób (47,2 % ogółu bezrobotnych) i w porównaniu do poprzedniego miesiąca była mniejsza o 4 osoby, a ilość bezrobotnych zamieszkałych w powiecie ziemskim była większa o 18 osób i na koniec sierpnia 2018 roku wynosiła 3.581 osób (tj. 52,8 % ogółu bezrobotnych).

 

 

lp.

 

 

Wyszczególnienie

Stopa bezrobocia według stanu na:

 

30.06.2018 r.

 

31.07.2018 r.

1.

Polska

5,9

5,9

2.

Województwo podkarpackie

8,7

8,7

3.

Powiat przemyski

13,6

13,1

4.

Miasto Przemyśl

11,6

11,5

 

Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie przemyskim ziemskim stanowili bezrobotni z gminy Żurawica (17,9 %), gminy Przemyśl (12,2 %), gminy Dubiecko (11,9  %), gminy Orły (10,9 %), gminy Bircza (10,5 %) natomiast najmniejszy udział, bo 5,1 % stanowili bezrobotni z gminy Stubno.

 

W sierpniu b.r. w urzędzie pracy zarejestrowano 623 bezrobotnych, dla porównania, w miesiącu poprzednim 618 osób. Z ewidencji bezrobotnych wykreślono 609 osób, natomiast w miesiącu poprzednim 823 osoby.

 

 

Głównymi przyczynami, które decydowały o wyłączeniu z ewidencji bezrobotnych były:

- podjęcie pracy niesubsydiowanej – 209 osób

- podjęcie pracy subsydiowanej – 97 osób, z tego:

 • Prac interwencyjnych – 22 osoby
 • Robót publicznych – 7 osób
 • Podjęcia działalności gospodarczej – 20 osób
 • Podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia – 17 osób
 • Bon na zasiedlenie – 22 osoby
 • Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia – 5 osób
 • Rozpoczęcia realizacji ind. Programu zatrudnienia socjalnego (CIS) – 4 osoby

- rozpoczęcia szkolenia – 5 osób

- rozpoczęcia stażu – 21 osób

- rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 3 osoby

- odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy – 6 osób

- niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 186 osób

- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 32 osoby

- podjęcia nauki – 0 osób

- osiągnięcia wieku emerytalnego – 7 osób

- nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 2 osoby

- nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego – 4 osoby

- z innych przyczyn – 37 osób

 

 

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 roku, wybrane kategorie bezrobotnych przedstawiały się następująco:

 • Kobiety stanowiły 54,3  % ogółu bezrobotnych (3.684 osoby, w tym 1.926 zamieszkałych na wsi); w porównaniu do stanu z miesiąca poprzedniego, udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 0,6 %. W ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet 1.286 osób, tj. 34,9 % stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.
 • Z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 826 osób, które stanowiły 12,2 % w ogólnej liczbie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim odpowiednio: 835 i 12,3%). W omawianej populacji bezrobotni mieszkańcy wsi stanowili 58,8% (w miesiącu poprzednim 57,0%).
 • Osoby poprzednio pracujące w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 80,6% (w miesiącu poprzednim 80,8%). W ogólnej liczbie poprzednio pracujących, osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, stanowiły 4,7% (w miesiącu poprzednim 4,9%).
 • Bez kwalifikacji zawodowych zarejestrowanych było 1.970 osób, które w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 29,1% (w miesiącu poprzednim 29,4%).
 • Bez doświadczenia zawodowego zarejestrowanych były 1.824 osoby, które w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 26,9% (w poprzednim miesiącu 26,8%).
 • Osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowiły 2,6%, czyli 174 osoby w ogólnej liczbie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim zaś odpowiednio 2,1 % i 144 osoby).
 • Cudzoziemcy stanowili 0,4% (29 osób) w ogólnej liczbie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim odpowiednio: 0,5% i 32 osoby).

Według stanu na 31 sierpnia 2018 roku, w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu znajdowały się 154 osoby poszukujących pracy, jednocześnie nie posiadające statusu osoby bezrobotnej – w tym  107 osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu (w miesiącu poprzednim było to odpowiednio: 162 osoby poszukujące pracy i 114 osób niepełnosprawnych).

 

 

Osoby bezrobotne w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu – stan na koniec sierpnia br.:

 • Osoby bezrobotne zatrudnione przy pracach interwencyjnych – 315 osób (w tym 180 kobiet)
 • Osoby bezrobotne zatrudnione przy robotach publicznych – 43 (w tym 16 kobiet)
 • Osoby bezrobotne odbywające szkolenie 2 (w tym 0 kobiet)
 • Osoby bezrobotne odbywające staż – 178 (w tym 128 kobiet)
 • Osoby bezrobotne odbywające prace społecznie użyteczne 99 (w tym 58 kobiet)

 

 

W sierpniu br. w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu były 222 oferty, to o 75 mniej niż w porównaniu do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym. W ogólnej liczbie ofert 59,0 % stanowiły oferty subsydiowane ze środków Funduszy Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (w sierpniu 2017 roku – 54,9 %).

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

   Zgłoszone do PUP w czerwcu 2018 roku

W tym subsydiowane

Ogółem

222

131

 

 

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa

193

102

miejsca aktywizacji zawodowej

29

29

 

z tego

Staże

26

26

prace społecznie użyteczne

3

3

dla niepełnosprawnych

5

1

 

 

Wśród wolnych miejsc zatrudnienia zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu w sierpniu br. 24,3% stanowiły miejsca pracy zgłoszone z sektora publicznego. W miesiącu poprzednim było to odpowiednio – 12,1 %.

 

analytics-2618277_960_720.jpeg

 

 

Publikacja: Agata Czereba

Zdjęcie: pixabay.com

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 13-09-2018 09:07
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 13-09-2018 09:09