22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o zmianie Regulaminu naboru deklaracji do projektu „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”

W związku z przedłużającym się procesem przeprowadzania weryfikacji technicznych w budynkach na terenie Miasta Przemyśla, co skutkowało również wydłużeniem terminu naboru deklaracji uczestnictwa w projekcie „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” oraz zmianami w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2014 wprowadzono w Regulaminie naboru deklaracji następujące zmiany:

  1. §5 ust. 2 na stronie 14 otrzymuje brzmienie:Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta Przemyśla, Rynek 26 - w terminie od dnia 09.07.2018 r. do dnia 05.09.2018 r., w godzinach od 9.00 do 14.00.”
  2. §5 ust. 6 na stronie 14 otrzymuje brzmienie:Ostateczna lista uczestników Projektu powinna zostać utworzona do dnia 14.09.2018 r. Jednocześnie w przypadku złożenia większej liczby deklaracji przez zainteresowanych (powyżej 300 szt.), Gmina Miejska Przemyśl zastrzega sobie prawo do podania ostatecznej liczby uczestników Projektu w terminie późniejszym. Informacja o tym fakcie zostanie podana za pośrednictwem strony internetowej Gminy Miejskiej Przemyśl: www.przemysl.pl.”
  3. §6 punkt IV ust. 2 na stronie 20 otrzymuje brzmienie: „Na dostawę i montaż gazowych kotłów kondensacyjnych, kotłów opalanych biomasą w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych zostanie przeznaczone ok. 40% uzyskanej kwoty dofinansowania z działania 3.3.1 (to jest około 3 750 000,00 zł).”
  4. §6 punkt IV ust. 3 na stronie 20 otrzymuje brzmienie: „Na wykonanie węzłów cieplnych, przyłączy wewnętrznych c.o. i c.wu oraz mieszkaniowych węzłów cieplnych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych zostanie przeznaczone 60% uzyskanej kwoty dofinansowania z Poddziałania 3.3.1 RPO WP na lata 2014-2020 (to jest około 5 625 500,00 zł), w tym środki na wykonanie przyłączy ciepłowniczych do ww. budynków  - maksymalny limit kwoty dla partnera projektu wyłonionego w otwartym naborze wynosi do 200 000,00 euro, tj. kwoty ok. 840 000,00 zł (środki w ramach pomocy de minimis).”
  5. Uchyla się dotychczasowy §6 punkt IV ust. 4 na stronie 20

Jednocześnie informujemy, że deklaracje do udziału w projekcie będą przyjmowane do dnia 05.09.2018 r. wyłącznie od tych budynków, które miały wcześniej przeprowadzoną weryfikację techniczną, a nie złożyły dotychczas deklaracji do udziału w projekcie z różnych powodów. Zapisy na wykonanie weryfikacji technicznych od nowo zainteresowanych budynków nie są już przyjmowane. Istnieje natomiast możliwość zapisania się na listę rezerwową w przypadku, gdy na etapie przystąpienia do realizacji projektu dokonana zostałaby rezygnacja przez zakwalifikowanego Wnioskodawcę.

 

Załączniki:

PDFRegulamin udziału w projekcie.pdf

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 31-08-2018 14:10