Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl

                                                                                                Przemyśl, dnia 21 sierpnia 2018 r.

RIF.061.2.2018 

 

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dla aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.

 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2, art. 58 ust. 1 pkt. 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy  oraz w związku z wprowadzonymi zmianami do „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl”, Prezydent Miasta Przemyśla wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Rzeszowie o ponowne rozpatrzenie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.

 

W odpowiedzi na w/w wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismem znak: WOOŚ.410.1.75.2018.AP.3 z dnia 20 sierpnia 2018 r.) oraz Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie (pismem znak: SNZ.9020.1.86.2018.EP z dnia 17 sierpnia 2018 r.) poinformował, że dla wprowadzonych zmian w projekcie dla Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Mając na uwadze treść art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r., jak również uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, a w szczególności charakter działań przewidzianych w treści aktualizowanego dokumentu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.

 

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz na tablicach i Biuletynach Informacji Publicznej Urzędów Gmin należących do MOF Przemyśl tj. Gminy Krasiczyn, Gminy Orły, Gminy Medyka, Gminy Żurawica.

 

 

PDFObwieszczenie -Strategia MOF Przemyśl.pdf (438,64KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-08-2018 09:29 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 23-08-2018 09:31

Na skróty