18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dla Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023.

 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy  oraz w związku z wprowadzonymi zmianami do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023”, wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o ponowne rozpatrzenie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016 -2023.

 

W odpowiedzi na w/w wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismem znak: WOOŚ.410.1.76.2018.AP.3 z dnia 20 sierpnia 2018 r.) poinformował, iż dla wprowadzonych zmian w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Mając na uwadze treść art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r., jak również uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, a w szczególności charakter działań przewidzianych w treści aktualizowanego dokumentu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.

 

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

 

 

PDFObwieszczenie - LPR.pdf

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 23-08-2018 09:17