16 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przebudowa placu handlowego „Zielony Rynek” w Przemyślu

znaki UE+PROW.png


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji lokalnych produktów” pn.
Przebudowa placu handlowego „Zielony Rynek” w Przemyślu
mająca na celu wzrost atrakcyjności oraz poprawę warunków sprzedaży produktów rolnych
na terenie miasta Przemyśla poprzez przebudowę jednego targowiska
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


W ramach operacji zrealizowano zakres rzeczowy, który obejmował roboty branży drogowej, branży budowlanej, branży sanitarnej oraz branży elektrycznej, w tym:

A. Branża drogowa w całości na powierzchni etapu II i III

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty ziemne,
 • odwodnienie powierzchniowe nawierzchni,
 • podbudowa i nawierzchnia na placach i zjazdach,
 • schody terenowe i zieleńce.

B. Branża budowlana – budowa zadaszeń i straganów

 • budowę zadaszenia ciągów pieszych w całości na etapie II w ilości 14 segmentów oraz w całości na etapie III w ilości 16 segmentów,
 • budowę straganów w całości na etapie II, pas zabudowy nr 11 w ilości 14 szt. oraz pas zabudowy nr 12 w ilości 14 szt.,
 • punkt czerpalny wody w ilości 2 szt.,
 • mała architektura - kosze na śmieci w ilości 5 szt.

C. Branża sanitarna - wykonanie instalacji podziemnej w całości na powierzchni etapu II i III

 • instalacja wodociągowa policznikowa podziemna,
 • wykonanie instalacji kanalizacji podziemnej,
 • wykonanie instalacji odwodnienia terenu.

D. Branża elektryczna - instalacje elektryczne w całości na powierzchni etapu II i III

 • przebudowa zasilania pawilonów handlowych,
 • instalacja oświetlenia terenu placu,
 • oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Całkowita wartość robót w ramach operacji: 1 932 756,49 zł
Dofinansowanie: 999 847,00 zł

Umowę o przyznaniu dofinansowania zawarto 10 sierpnia 2018 r.
Realizacja rzeczowa operacji została wykonana w latach 2019-2020.
Odbiór końcowy zrealizowanego zakresu robót przeprowadzono 18 grudnia 2021 r.
Targowisko zostało dopuszczone do użytkowania 12 stycznia 2021 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 14-08-2018 21:00
Modyfikował: Tomasz Włoch | Data modyfikacji: 27-01-2021 13:43